e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 3 & 4/12/2011

Δημοσιεύθηκε στις 10/11/2011 14:04
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 3 & 4/12/2011

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

<h2 align="center" style="font-size: 13px; color: rgb(118, 111, 58); text-transform: uppercase;"> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

1.

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων καλεί τους εκλογείς που θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους, να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων που θα διεξαχθούν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2011, ημέρες Σάββατο και Κυριακή, από ώρα 9.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ» (Κεντρικό Πάρκο, Ιωάννινα).

Εκλογείς είναι αυτοί που θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι θα εκτεθούν στο Επιμελητήριο για τρεις (3) συνεχείς ημέρες και συγκεκριμένα στις 3, 4 και 7, Νοεμβρίου 2011. Στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2011 θα γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά των εκλογικών καταλόγων που θα εκδικαστούν εντός τριών (3) ημερών (ημερομηνία εκδίκασης: 14 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα). Η κύρωση των οριστικών εκλογικών καταλόγων θα γίνει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2011.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92)

- του Ν. 3419/05 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.05)

- του Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 187/Α/12.12.92)

- του Π.Δ. 193/97 (ΦΕΚ 1557/Α/28.7.97)

- του Π.Δ. 309/97 (ΦΕΚ 220/Α/29.10.97)

- του Π.Δ. 164/2001 (ΦΕΚ 148/Α/5.7.2001)

- του Π.Δ. 52/2006 (ΦΕΚ 54/Α/13.3.06) και

- των υπ’ αριθ. 6/28.06.2011 και 8/19-9-2011 πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (κατανομή εδρών).

2.

Η διαίρεση και ο αριθμός των αντιπροσώπων (συμβούλων), των επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα, έχει ως εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΔΡΕΣ: 6

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΔΡΕΣ: 9

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΔΡΕΣ: 11

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΔΡΕΣ: 3

ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΔΡΕΣ: 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕΣ: 31

Σε περίπτωση τυχόν διαφοροποίησης, θα υπάρξει δημόσια ενημέρωση.

3.1.

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταμειακή τακτοποίηση των οφειλομένων συνδρομών των επιχειρήσεων-μελών μέχρι και 21 Οκτωβρίου 2011, καθώς επίσης η συμπλήρωση ενός έτους εγγραφής στα Μητρώα του Επιμελητηρίου, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2010

3.2.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως και με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με αντιπρόσωπο απαγορεύεται εκτός από την περίπτωση των ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΣυνΠΕ, λεωφορειούχων και υποκαταστημάτων ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που το εκλογικό τους δικαίωμα θα ασκήσουν οι εκπρόσωποί τους που υποδείχθηκαν ή θα υποδειχθούν μέχρι 25 Νοεμβρίου 2011.

Όποιος ανευρίσκεται σε πέραν της μίας επιχείρησης, οφείλει να το δηλώσει στην Εκλογική Επιτροπή, με Υπεύθυνη Δήλωσή του, ως προς ποια θα ψηφίσει (άρθρο 5, παρ.2, ΠΔ 164/2001)

3.3.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα επιτραπεί από την Εκλογική Επιτροπή αφού πεισθεί από τα προσκομιζόμενα στοιχεία για την ταυτότητά τους.

3.4

Οι εκλογείς κατά την ψηφοφορία θα υπογράψουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα και ότι δεν έχουν κώλυμα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2081/92 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν.3419/2005.

3.5

Κάθε ψηφοφόρος, για να ψηφίσει, βάζει μέσα στο φάκελο, που είναι σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο της εκλογικής επιτροπής, το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, εκδηλώνοντας την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό με σταυρούς προτίμησης, τρεις (3) κατ΄ ανώτατο όριο.

Για τον επικεφαλής του συνδυασμoύ δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.

Η συμπλήρωση του σταυρού προτίμησης γίνεται προσωπικά από τον εκλογέα. Αυτόν, σε περίπτωση αδυναμίας, βοηθεί ο Πρόεδρος ή μέλος της εκλογικής επιτροπής. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου με μολύβι διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος.

Ενδείξεις, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο. Κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους.

Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει περισσότερους των τριών σταυρών ή έχει σταυρό και σε υποψήφιους άλλου τμήματος, προσμετράται μόνο υπέρ του συνδυασμού και δεν προσμετρώνται οι σταυροί υπέρ των υποψηφίων.

4.

Παρακαλούνται επίσης οι επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή, να γνωστοποιήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση στο Επιμελητήριο, τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν εκλογικό δικαίωμα, ως εξής:

4.1.

Κάθε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) που έχει πάνω από δύο (2) ομόρρυθμα μέλη, μέχρι δύο (2) ψήφους των ομόρρυθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη Νομική Μορφή που δεν περιγράφεται παρακάτω (Κοινωνίες, Κοινοπραξίες, Κληρονομιά, κλπ).

4.2.

Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός (1) διαχειριστή και ενός (1) εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

4.3.

Κάθε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

4.4.

Κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

4.5.

Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) μία (1) ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

4.6.

Κάθε συνεταιρισμός δύο (2) ψήφους του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.

4.7.

Σε κάθε λεωφορείο ένας (1) δικαιούχος, εκτός των περιπτώσεων των ως άνω Νομικών Μορφών (π.χ. μία λεωφορειούχος Ο.Ε. έχει 2 ψήφους).

4.8.

Όποιος ανευρίσκεται σε πέραν της μίας επιχείρησης, οφείλει να το δηλώσει στην Εκλογική Επιτροπή, με Υπεύθυνη Δήλωσή του, ως προς ποια θα ψηφίσει (άρθρο 5, παρ.2, ΠΔ 164/2001).

 

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν χρειάζεται να υποδείξουν εκπροσώπους:

- Κάθε μέλος, Φυσικό Πρόσωπο (όπως η Ατομική Επιχείρηση) έχει μία (1) ψήφο.

- Κάθε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) που έχει μέχρι δύο (2) ομόρρυθμους εταίρους.

Οι Εξουσιοδοτήσεις των Εκπροσώπων καθώς και περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των Εκλογών (ώρες 09:00-15:00).

5.

Η Εκλογική Επιτροπή καλεί όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τις εκλογές και συγκεκριμένα μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00, Αίτηση Υποψηφιότητας.

Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, είτε ατομικά, είτε ως μέλη προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) ή Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών ή Συν/σμών ή ως εκπρόσωποι Υποκαταστημάτων Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας όσων διεκδικούν το αξίωμα του Συμβούλου κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού, στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής.

Στην αίτηση κάθε υποψηφίου πρέπει να επισυνάπτονται:

5.1.

Γραμμάτιο εισπράξεως (απόδειξη) του ταμείου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για κατάθεση ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) +2,4% χαρτ. .

5.2.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 "ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/05".

Έντυπα αιτήσεως για την υποβολή Υποψηφιότητας χορηγούνται από τη Γραμματεία τη Εκλογικής Επιτροπής.

Η Εκλογική Επιτροπή στις 11 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή, θα ανακηρύξει τους Υποψηφίους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Η απόφαση της ανακήρυξης με τον Κατάλογο των Υποψηφίων θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Επί του καταλόγου των Υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την απόφαση της ανακήρυξης, δηλαδή στις 16, Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη.

Στις 18 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή θα εκδικάσει τις ενστάσεις και θα συντάξει τον οριστικό Κατάλογο Υποψηφίων τον οποίο θα αναρτήσει στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

Ιωάννινα, 11/10/2011

Ο ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ