e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΟ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ / Α.Σ. «ΕΝΤΑΞΙΣ»

Δημοσιεύθηκε στις 08/04/2015 14:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

<h5 align="center"> ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919

ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα:

Πληροφορίες:

Ταχ.Δ/νση:

Τηλέφωνα:

Fax:

Διοικητικού - Οικονομικού

Κεφάλα Ελπίδα

Πουτέτση 14,  453 33 Ιωάννινα

26510-64013

26510-25179

Ιωάννινα: 08/04/2015

Αρ.Πρωτ.: 551

 

ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στα πλαίσια της Πράξης «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΟ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» από το Δικαιούχο / Α.Σ. «ΕΝΤΑΞΙΣ».

 

   

                                                                                                                    

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ένταξις» που υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΟ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. « “Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού”» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, θα αναθέσει -με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά- σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Στόχος της προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ΕΚΟ Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την βελτίωση-αύξηση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο δράσης έχει σκοπό:

 • Να διασφαλίσει στις μη προνομιούχες ομάδες σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
 • Να παρέχει στήριξη που συμβάλει στην εμψύχωση και στην ενδυνάμωση.
 • Να εξειδικεύσει τον στόχο κάλυψης του εκπαιδευτικού / επαγγελματικού ελλείμματος μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.
 • Να αμβλύνει τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα συμπεριφορών απέναντι στις ομάδες στόχου.
 • Να άρει τις προκαταλήψεις και τα εμπόδια στις διαδικασίες προώθησης στην αγορά εργασίας.
 • Την ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας με την συγκρότηση Διακρατικής Συνεργασίας με εταίρους που υλοποιούν προγράμματα ανάλογων δράσεων, ώστε να υπάρξει σύνδεση και παραγωγή κοινών προϊόντων και επίτευξη προστιθέμενης αξίας.

 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

 1. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
 2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
 3. Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόμενης απόφασης ένταξης
 4. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 5. Την με αριθμ. πρωτ. 2.14656/4.2095/15-6-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ΕΚΟ στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 6. Το υπ.αριθμ. 10/06.04.2015 Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Στο πλαίσιο της Πράξης, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων έχει αναλάβει και μέσω της παρούσας πρόσκλησης θέλει να αναθέσει, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, την υλοποίηση των εξής Ενεργειών στις αντίστοιχες Δράσεις:

 

Ενέργεια

Τίτλος Δράσης

Προϋπολογισμός Δράσης

Διοργάνωση μίας (1) Ημερίδας ΗΗ

Δράση 3: Ευαισθητοποίηση-Ενημέρωση

1.000,00 €

Διοργάνωση ενός (1) Θεματικού Εργαστηρίου

Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ των Εταίρων και με την Τοπική Κοινωνία

1.000,00 €

Διοργάνωση ενός (1) Θεματικού Εργαστηρίου

Δράση 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις

1.600,00 €

 

Αναλυτικά:

Ι) Διοργάνωση μίας (1) Ημερίδας (Δράση 3: Ευαισθητοποίηση-Ενημέρωση, Προϋπολογισμός Δράσης: 1.000,00€)

 

Στο πλαίσιο διοργάνωσης της Ημερίδας, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

 • Την εξασφάλιση και παροχή υπηρεσιών catering – coffee break για 50 άτομα.
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη της ημερίδας
 • Τη σχεδίαση προσκλήσεων – προγραμμάτων
 • Την αποστολή προσκλήσεων – προγραμμάτων
 • Την παροχή 50 οργανωμένων φακέλων (Folder, στυλό, μλποκ σημειώσεων, πρόγραμμα εκδήλωσης, λοιπό ενημερωτικό υλικό)
 • Την επικοινωνία και αποστολή προσκλήσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Την επικοινωνία με ομιλητές
 • Την προβολή της ημερίδας στα Τοπικά και Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης μέσω της αποστολής περιεκτικών δελτίων τύπου με αφορμή τη διοργάνωση και την ολοκλήρωση της ημερίδας.

 

ΙΙ) Διοργάνωση ενός (1) Θεματικού Εργαστηρίου - Ημερίδα (Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ των Εταίρων και με την Τοπική Κοινωνία, Προϋπολογισμός Δράσης: 1.000,00€)

 

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του Θεματικού Εργαστηρίου- Ημερίδας, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

 • Την εξασφάλιση χώρου δυναμικότητας 25 ατόμων σε ξενοδοχείο εντός της πόλης των Ιωαννίνων, όπου θα παρέχεται η διάθεση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού
 • Την εξασφάλιση και παροχή υπηρεσιών catering – coffee break  και light lunch για 25άτομα.

 

IΙΙ) Διοργάνωση ενός (1) Θεματικού Εργαστηρίου - Ημερίδα (Δράση 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, Προϋπολογισμός Δράσης: 1.600,00€)

 

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του Θεματικού Εργαστηρίου- Ημερίδας, ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

 • Την εξασφάλιση χώρου δυναμικότητας 25 ατόμων σε ξενοδοχείο εντός της πόλης των Ιωαννίνων, όπου θα παρέχεται η διάθεση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού
 • Την εξασφάλιση και παροχή υπηρεσιών catering – coffee break  και light lunch για 25άτομα.
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη της ημερίδας
 • Τη σχεδίαση προσκλήσεων – προγραμμάτων
 • Την αποστολή προσκλήσεων – προγραμμάτων
 • Την παροχή 50 οργανωμένων φακέλων (Folder, στυλό, μλποκ σημειώσεων, πρόγραμμα εκδήλωσης, λοιπό ενημερωτικό υλικό)
 • Την επικοινωνία και αποστολή προσκλήσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Την επικοινωνία με ομιλητές
 • Την προβολή της ημερίδας στα Τοπικά και Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης μέσω της αποστολής περιεκτικών δελτίων τύπου με αφορμή τη διοργάνωση και την ολοκλήρωση της ημερίδας.

 

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

Έως 30.06.2015 (η οριστικοποίηση των ημερομηνιών θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στην Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο).

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Ο προϋπολογισμός των Δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€ (τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ), πλέον Φ.Π.Α..

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

 • Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Κεντρική Διοίκησης ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.
 • Οικονομικοί Φορείς που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε..
 • Ενώσεις προσώπων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλουν κοινή προσφορά και μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.
  2. ότι όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς υπογράφονται είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες ή συμπράττοντες είτε από τον από κοινού ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
  3. ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
 • Τα μέλη της Ένωσης μεταξύ τους δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενοι με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένης νομικής μορφής και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία για συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών (άρθρο 2 παρ. 2 Κ.Β.Σ.).
 • Οι ενώσεις υποχρεούνται να αναφέρουν κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης το ακριβές ποσό του προϋπολογισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης και να αποδεικνύουν την μεταξύ τους συμφωνία με την προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά.

 

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

η προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν :

 1. είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.
 2. είναι εναλλακτική ή απευθύνεται σε τμήμα μόνο του συνολικού έργου
 3. δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών
 4. δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας προκήρυξης.
 5. δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.
 6. η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην παρούσας ή χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή.

 

6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier).

Οι προσφορές με τη διαβιβαστική επιστολή που τις συνοδεύει εκτός του φακέλου, πρωτοκολλούνται στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Χαρ.Τρικούπη και Οπλ.Πουτέτση 14, 45333, Ιωάννινα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής την Δευτέρα 20/04/2015 και ώρα 11:00 π.μ..

Οι υποβαλλόμενες προσφορές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον βρίσκονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν στο ως άνω πρωτόκολλο μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Η ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται μόνο από το ως ανωτέρω πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20/04/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ενώπιον των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψήφιων Αναδοχών.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

 

 

 

Ιωάννης Β. Μήτσης