e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CD)

Δημοσιεύθηκε στις 26/02/2014 13:21

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων (Πρακτικό Δ.Ε. 2/15.01.2014) προκειμένου να προβεί στην έκδοση του Απολογιστικού του Δελτίου, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν κλειστές προσφορές μέχρι τις 05.03.2014 και ώρα 12:00 στα γραφείου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 45 332 Ιωάννινα), με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1 Αντικείμενο του Έργου

Το έργο το οποίο καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος αφορά την έκδοση απολογιστικού δελτίου για τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων της περιόδου Διοίκησης 2012 και 2013.

1.2 Προδιαγραφές Έργου

1.2.1 Έκδοση Δελτίου

Το Δελτίο θα πρέπει να είναι 36 σελίδων οι οποίες θα είναι τετράχρωμες, με τετράχρωμο εξώφυλλο πλαστικοποιημένο.

Ο αριθμός των εντύπων θα είναι χίλια (1.000) και των CD (σε έκδοση autoplay) χίλια (1.000).

1.2.2 Καθήκοντα Αναδόχου

Το έργο που θα αναλάβει ο Ανάδοχος, αναλύεται σε τρεις ενότητες, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Α) Σύνταξη

• Συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

• Συγγραφή & Σύνταξη κειμένων δελτίου

• Διορθώσεις κειμένων

• Επιμέλεια ύλης

• Επιμέλεια έκδοσης

• Ανάρτηση ηλεκτρονικής έκδοσης στο website του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων («ελαφρύ» ηλεκτρονικό αρχείο).

Β) Γραφιστική Επιμέλεια

• Επεξεργασία κειμένων

• Επιλογή και προετοιμασία γραφιστικού υλικού

• Επεξεργασία εικόνων και σελιδοποίηση

• Γενική επιμέλεια και τυπογραφικές διορθώσεις

• Μακέτα εξωφύλλου (3 δείγματα) εντύπου και CD

• Δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων προς εκτύπωση

• Μοντάζ και διαχωρισμοί

Γ) Εκτύπωση

Το Δελτίο θα εκτυπωθεί με βάση τις παρακάτω προδιαγραφές:

• Σχήμα: B5.

• Χαρτί Εξωφύλλου: Velvet 300 gr. με πλαστικοποίηση

• Χαρτί εσωτερικό: 150 gr Illustration .

• Σελίδες: 36 σελίδες

• Χρώμα: τετραχρωμία

• Αντίτυπα: 1.000 έντυπα αντίτυπα και 1.000 αντίγραφα CD(σε έκδοση autoplay)

• Βιβλιοδεσία: Συρραφή

• Ετικέτα/Ροζέτα CD : Αυτοκόλλητη

• Συσκευασία CD: Διαφανής θήκη

1.3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Το Έργο θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο έως 11.04.2014

1.4 Τρόπος Πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται ως εξής: το 50% της αμοιβής θα καταβληθεί με την έγκριση του δοκιμίου του Δελτίου και το υπόλοιπο 50% με την τελική παράδοση των εντύπων και των CD στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο φάκελος προσφοράς του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι επί ποινή αποκλεισμού:

2.1. Φάκελος Αναγκαίων Δικαιολογητικών

Α. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Β. Φορολογική Ενημερότητα

Γ. Πιστοποιητικό μη-λύσης και μη πτώχευσης.

Δ. Πιστοποιητικό ενεργού μέλους του Επιμελητήριου.

2.2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Α.1. Εταιρική Ταυτότητα του προσφέροντος, που θα περιέχει τα στοιχεία του (επωνυμία και διακριτικό τίτλο της επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, όνομα του αρμόδιου προσώπου για την προσφορά, τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του, κλπ), παρουσίαση της εμπειρίας της σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου με δείγματα προηγούμενων παραγωγών της.

2. Σύνθεση και Εμπειρία της Ομάδας Έργου, που θα πρέπει να περιέχει παρουσίαση και περιγραφή των δραστηριοτήτων των μελών της, καθώς και της σχετικής εμπειρίας τους, σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου.

Β. Μεθοδολογική Προσέγγιση του Έργου, όπου θα περιγράφεται η διαδικασία και ο τρόπος υλοποίησης του έργου: π.χ. α) Σύνταξη – β) Γραφιστική Επιμέλεια – γ)Εκτύπωση/Συσκευασία.

Γ. Προτάσεις και Δοκίμια (Υποδείγματα). Τα δοκίμια που θα κατατεθούν δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν ακριβή κείμενα και φωτογραφίες, πρέπει όμως να υπάρχει προτεινόμενο εξώφυλλο, δομή, φόντο, χρώματα, «στήσιμο» σελίδων, κλπ. Το έντυπο (και το autoplay cd) θα αναφέρεται στις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 2012-2013, ειδήσεις, ανακοινώσεις, φωτογραφίες, πληροφορίες, παρουσιάσεις προγραμμάτων, προσώπων κ.λ.π.

2.3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Η οικονομική προσφορά του Προσφέροντος θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμία αλλαγή.

Επισημαίνεται ότι:

• Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

• Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού.

• Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται κατά σειρά επιλογής.

• Η συνολική αμοιβή με βάση την προσφορά του Ανάδοχου που θα περιληφθεί στην Σύμβαση του, δεν αναθεωρείται.

• Η επιλογή θα γίνει με βάση τη συμφερότερη προσφορά κατά την απόλυτη κρίση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα και την επάρκεια όλων των στοιχείων των φακέλων υποψηφιότητας. Οι λοιπές λεπτομέρειες συνεργασίας θα καθορίζονται στην Σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΟΠΛ. ΠΟΥΤΕΤΣΗ 14

453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της έκδοσης του Απολογιστικού Δελτίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (σε έντυπη μορφή και σε μορφή CD).

Ο Πρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου