e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ. 5070033)

Δημοσιεύθηκε στις 03/02/2022 14:18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ. 5070033)

ΤΟΥ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αρ.: 1 / ΑΠ-ΕΙ 140/3.2.2022

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 03/02/2022 έως και 14/02/2022

 

(ώρα 14:00)

 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

- Το Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο ιδρύθηκε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων (ΦΕΚ Α/78/1919).

- Το Π.Δ. 153/12.4.1988 (ΦΕΚ Α’ 67) «Συγχώνευση των Ε.Β.Ε Αγρινίου, Βόλου, Δράμας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαμάτας, Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάμου, Χίου με τα ΕΠΑΓΓ. Και ΒΙΟΤΕΧΝ. Επιμελητήρια Αγρινίου, Βόλου, Δράμας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαμάτας, Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάμου, Χίου αντίστοιχα καθώς και του Ε.Β.Ε. Δωδεκανήσου με το Ε.Β.Ε. Καλύμνου-Κω, και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα συγχωνευόμενα Επιμελητήρια.»

- Το ΠΔ 367 (ΦΕΚ Α/144/2-11-1990) περί Οργάνωσης των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

- Τον Ν. 4497/13.11.2017 (Α’ 171) Μέρος Β’ “Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”.

- Τη με Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 81986/ΕΥΘΥ/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016).

- To με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει.

- Την με ΑΠ 1454/20-06-2020 Πρόσκληση, , της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο πλαίσιο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

-Το με αρ. πρωτ. 109046/16.10.2018 έγγραφο των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα "Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων.

-Το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28/31.03.1994) "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23.12.2014)" Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο υπ' αριθμ. 4782 ΦΕΚ Α 36/09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

- Την με Αρ. πρωτ. 792/29-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΚΒ7Λ9-ΑΒΖ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

- Την από 28.6.2021 (Πρακτικό Δ.Σ. 5/2021 – Θέμα 2ο) Απόφαση του φορέα «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» περί Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Συντονισμός-Δημοσιότητα» της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

-Την από 15.06.2021 (Πρακτικό Δ.Ε. 13/2021 – Θέμα 5ο) Απόφαση του φορέα «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» για τον ορισμό επιτροπής Διαγωνισμού (επιλογής - αξιολόγησης και μοριοδότησης) και Ενστάσεων της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

-Τις από 26.01.2022 (Πρακτικό Δ.Ε. 1/2022 – Θέμα 10ο) και από 31.01.2022 (Πρακτικό Δ.Σ. 1/2022 – Θέμα 5ο) Αποφάσεις του φορέα «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» περί έγκρισης της Πρόσκλησης για Εξωτερικούς συνεργάτες υλοποίησης Έργου και

 

 

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Η Πράξη χρηματοδοτείται   από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

Αντικείμενο της πράξης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με στόχο την απόκτηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων της Ομάδας Στόχου σε κλάδους αιχμής, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στην Μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση Μελέτης Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» συνοδευόμενη από πιστοποίηση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, με κύριο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής ένταξης/ επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Η Ομάδα Στόχος αποτελείται από 300 άνεργους αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία επιλογής θα προβλέπει την ανάπτυξη κριτηρίων συμμετοχής και μοριοδότησης των υποψηφίων θέτοντας προτεραιότητα σε όσους είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και των συμμετεχόντων για πρώτη φορά σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά την περίοδο 2018-2020.

 Η γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει τους 8 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ καλείται να στελεχώσει Ομάδα Έργου, σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για τις ακόλουθες θέσεις:

❖           1 Στέλεχος Διαχείρισης Πράξης

❖           1 Στέλεχος Πληροφορικής

❖           1 Στέλεχος  Υποστήριξης Δράσης Δημοσιότητας

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με την από 26.01.2022 (Πρακτικό Δ.Ε. 1/2022 – Θέμα 10ο) και την από 31.01.2022 (Πρακτικό Δ.Σ. 1/2022 – Θέμα 5ο) απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ. 5070033), στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

Η διαδικασία επιλογής και σύναψης των συμβάσεων θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα.

Ειδικότερα για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση             μίσθωσης έργου τις παρακάτω συμβάσεις           συνεργατών:

-              Κωδ.      Θέσης 01:           Στέλεχος Διαχείρισης Πράξης

-              Κωδ.      Θέσης 02:           Στέλεχος Πληροφορικής

-              Κωδ.      Θέσης 03:           Στέλεχος  Υποστήριξης Δράσης Δημοσιότητας

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 1.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
 •  Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 •  Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (Άριστη γνώση) για την άσκηση των καθηκόντων του.
 •  Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες), ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, , εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
 •  Να μην έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 1.  Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής / αξιολόγησης.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ:

 Στέλεχος Διαχείρισης Πράξης (Κωδ. Θέσης: 01)

1.            Αρμοδιότητες:

Παρακολουθεί και ελέγχει συνολικά την διαχείριση της Πράξης και συγκεκριμένα:

^ Συμμετέχει στις διαδικασίες υλοποίησης   Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της,

^ Παρακολουθεί τις δαπάνες ανά Υποέργο και Πακέτο Εργασίας και συγκεντρώνει τα παραστατικά δαπανών και συντάσσει τις τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου,

^ Αντιστοιχεί το φυσικό αντικείμενο με το οικονομικό αντικείμενο ανά Υποέργο, πακέτο εργασίας και παραδοτέο.

^ Καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης (οικονομικό αντικείμενο) καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης/ αντιστοίχισης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητά τους,

^ Ελέγχει τη νομιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών και διεκπεραιώνει τις πληρωμές και τις αποδόσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και Δ.Ο.Υ.,

^ Τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους.

^ Έχει την ευθύνη συμπλήρωσης και υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών ^ Συντάσσει τις τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου.

2. Παραδοτέα: Το Στέλεχος υποχρεούται στην υποβολή των κάτωθι Παραδοτέων:

- Εκθέσεις παραχθέντος έργου προσωπικού με σύμβαση έργου

- Τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου

3. Περιγραφή Απαιτούμενων Προσόντων: Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

- Πτυχίο Πολυτεχνικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

- Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Τα απαιτούμενα προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.

4.Κριτήρια Επιλογής - Μοριοδότηση: Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα», βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

1

Επαγγελματική εμπειρία ως στέλεχος Διαχείρισης

Εμπειρία άνω από 10 έτη

100 μόρια

40%

Εμπειρία έως 10 έτη

50 μόρια

2

Επαγγελματική εμπειρία σχετική  με συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εμπειρία άνω από 3 έτη

100 μόρια

40%

Εμπειρία έως 3 έτη

50 μόρια

3

Προσωπική Συνέντευξη

Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης

έως 100 μόρια

20%

Συνολική Βαθμολογία

Μέγιστη βαθμολογία: 100 μόρια

100%

 

5. Χρονοδιάγραμμα - Σχέση Απασχόλησης - Αμοιβή & τρόπος καταβολής Σχέση Απασχόλησης: Σύμβαση μίσθωσης έργου.

Τόπος Εκτέλεσης έργου: Ως τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται είτε η έδρα του Δικαιούχου, ή άλλος χώρος επιλογής του στελέχους, είτε οπουδήποτε αλλού απαιτείται από την Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της.

Διάρκεια: Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα συναφθεί με τον προκριθέντα υποψήφιο, ενώ ως λήξη, ορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του στελέχους κατά τη διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 14 μήνες .

Αμοιβή και Τρόπος Καταβολής: Η συνολική αμοιβή του στελέχους έως τη λήξη της σύμβασής του, ανέρχεται στο ποσό των 32.536,20 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών.

Η εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά με την εξέλιξη του παρεχόμενου έργου όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Παράγραφο «Τρόπος πληρωμής των στελεχών με ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» του παρόντος Κεφαλαίου.

 

 

Στέλεχος Πληροφορικής (Κωδ. Θέσης: 02)

 1. Αρμοδιότητες: Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής που απαιτούνται για την υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης.
 2. Παραδοτέα: Το Στέλεχος υποχρεούται στην υποβολή των κάτωθι Παραδοτέων:

- Εκθέσεις παραχθέντος έργου προσωπικού με σύμβαση έργου

 1. Περιγραφή Απαιτούμενων Προσόντων: Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει   να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

- Εμπειρία σε υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής.

Τα απαιτούμενα προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δε βαθμολογούνται.

 1.  Κριτήρια Επιλογής - Μοριοδότηση; Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

1

Επαγγελματική εμπειρία ως στέλεχος Πληροφορικής

Εμπειρία άνω από 10 έτη

100 μόρια

40%

Εμπειρία έως 10 έτη

50 μόρια

2

Επαγγελματική εμπειρία σχετική  με συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εμπειρία άνω από 3 έτη

100 μόρια

40%

Εμπειρία έως 3 έτη

50 μόρια

3

Προσωπική Συνέντευξη

Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης

έως 100 μόρια

20%

Συνολική Βαθμολογία

Μέγιστη βαθμολογία: 100 μόρια

100%

 

5. Χρονοδιάγραμμα - Σχέση Απασχόλησης - Αμοιβή & Τρόπος πληρωμής Σχέση Απασχόλησης: Σύμβαση μίσθωσης έργου.

Τόπος Εκτέλεσης έργου: Ως τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται είτε η έδρα του Δικαιούχου, ή άλλος χώρος επιλογής του στελέχους, είτε οπουδήποτε αλλού απαιτείται από την Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της.

Διάρκεια: Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα συναφθεί με τον προκριθέντα υποψήφιο, ενώ ως λήξη, ορίζεται αυτή της λήξης της Πράξης. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του στελέχους κατά τη διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 14 μήνες .

Αμοιβή και Τρόπος Καταβολής: Η συνολική αμοιβή του στελέχους έως τη λήξη της σύμβασης του ανέρχεται στο ποσό των 5.022,91 € μικτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών).

Η εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά με την εξέλιξη του παρεχόμενου έργου όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Παράγραφο «Τρόπος πληρωμής των στελεχών με ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» του παρόντος Κεφαλαίου.

 

ΣτέλεχοςΥποστήριξης Δράσης Δημοσιότητας (Κωδ. Θέσης: 03)

1.Αρμοδιότητες:

Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις σχεδιαζόμενες δράσεις Δημοσιότητας.

Επιπλέον

>             Συντάσσει Μηνιαίες Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου

2.Παραδοτέα: Το Στέλεχος υποχρεούται στην υποβολή των κάτωθι Παραδοτέων:

- Εκθέσεις παραχθέντος έργου προσωπικού με σύμβαση έργου

3. Περιγραφή Απαιτούμενων Προσόντων: Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι κατ' ελάχιστον είναι:

-Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με Μέσα Επικοινωνίας -Δημοσιότητας.

- Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Τα απαιτούμενα προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.

4.Κριτήρια Επιλογής - Μοριοδότηση: Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα», βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

1

Επαγγελματική εμπειρία ως στέλεχος Δημοσιότητας

Εμπειρία άνω από 5 έτη

100 μόρια

40%

Εμπειρία έως 5 έτη

50 μόρια

2

Επαγγελματική εμπειρία σχετική  με συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εμπειρία άνω από 3 έτη

100 μόρια

40%

Εμπειρία έως 3 έτη

50 μόρια

3

Προσωπική Συνέντευξη

Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης

έως 100 μόρια

20%

Συνολική Βαθμολογία

Μέγιστη βαθμολογία: 100 μόρια

100%

 

5.Χρονοδιάγραμμα - Σχέση Απασχόλησης - Αμοιβή & Τρόπος καταβολής Σχέση Απασχόλησης: Σύμβαση μίσθωσης έργου.

Τόπος Εκτέλεσης έργου: Ως τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται είτε η έδρα του Δικαιούχου, ή άλλος χώρος επιλογής του στελέχους, είτε οπουδήποτε αλλού απαιτείται από την Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της.

Διάρκεια: Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα συναφθεί με τον προκριθέντα υποψήφιο, ενώ ως λήξη, ορίζεται αυτή της λήξης της Πράξης. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του στελέχους κατά τη διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 14 μήνες ..

Αμοιβή και Τρόπος Καταβολής: Η συνολική αμοιβή του στελέχους έως τη λήξη της σύμβασης του ανέρχεται στο ποσό των 888,89 € μικτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών).

Η εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά με την εξέλιξη του παρεχόμενου έργου όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Παράγραφο «Τρόπος πληρωμής των στελεχών με ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» του παρόντος Κεφαλαίου.

 

 

Προσωπική συνέντευξη

Η Προσωπική συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους. Σε περίπτωση μη συμμετοχής οι υποψήφιοι αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Σκοπός της προσωπικής συνέντευξης είναι να αξιολογηθούν τα ποιοτικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του κάθε υποψήφιου τα οποία δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά από την προσκόμιση των δικαιολογητικών του με στόχο την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου για την στελέχωση της απαιτούμενης θέσης.

Η συνέντευξη θα διενεργηθεί με την χρήση ερωτηματολογίου βάση του οποίου θα εξεταστούν ενδεικτικά παράμετροι όπως:

>             Ενδιαφέρον για το αντικείμενο του έργου

>             Γνώση του αντικειμένου εργασιών της συγκεκριμένης θέσης στα πλαίσια της Πράξης

>             Γνώση σύνταξης εξειδικευμένων εγγράφων και εντύπων που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση

>             Δυνατότητα ένταξης σε ομαδική εργασία

 

 

Τρόπος πληρωμής των στελεχών με ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η αμοιβή όλων των στελεχών με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου (εκτός του στελέχους διοικητικής υποστήριξης) θα καταβάλλεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών που έχουν αναλάβει.

Η αμοιβή καταβάλλεται από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ εφόσον έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των αντίστοιχων ποσών στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

Η πρόοδος των εργασιών ανά στέλεχος αποτυπώνεται στις εκθέσεις αναφοράς μηνιαίες ή/και τριμηνιαίες κατά περίπτωση, ανά θέση στελέχους. Αναλυτικότερα, στις ανωτέρω εκθέσεις αναφοράς θα αποτυπώνεται το παραχθέν έργο του -σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής του- σε κάθε ένα από τα παραδοτέα που προβλέπονται στην ΑΥΙΜ ανάλογα με την εξέλιξη υλοποίησης της Πράξης.

Οι εκθέσεις παραδίδονται στον Υπεύθυνο έργου, ενώ η πιστοποίηση της εξέλιξης των εργασιών / τμηματική ή και συνολική πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης, παρακολουθεί και ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την Πράξη.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

α) Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση μόνο για μία θέση.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν:

Α) να κατατεθούν είτε ιδιοχείρως είτε μέσω ταχυδρομείου (συστημένα ή με ταχυμεταφορά) εντός σφραγισμένου φακέλου στη διεύθυνση: Οπλαρχηγού Πουτέτση 14, ΤΚ-45333 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  υπόψιν: Επιτροπής Διαγωνισμού (επιλογής - αξιολόγησης και μοριοδότησης υποψηφίων),  με θέμα: «Πράξη με ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ. 5070033, ΤΟΥ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» - Θέση - Κωδ.: 1. Στέλεχος Διαχείρισης Πράξης ή 2. Στέλεχος Πληροφορικής ή 3. Στέλεχος  Υποστήριξης Δράσης Δημοσιότητας.

Β) να αποστέλλονται ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείων .pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση enterprise-europe@cci-ioannina.gr υπόψιν: Επιτροπής Διαγωνισμού (επιλογής - αξιολόγησης και μοριοδότησης υποψηφίων),  με θέμα: «Πράξη με ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ. 5070033, ΤΟΥ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» - Θέση - Κωδ.: 1. Στέλεχος Διαχείρισης Πράξης ή 2. Στέλεχος Πληροφορικής ή 3. Στέλεχος  Υποστήριξης Δράσης Δημοσιότητας.

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων είναι η 14η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Δικαιούχου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.

Η αίτηση υποψηφιότητας - έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α) συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα Γ). Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση - δήλωση μπορεί να ελεγχθεί. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 Η υποβολή πρότασης δεν συνεπάγεται καθ' οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ να καταρτίσει Σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η.

 

β) Φάκελος Δικαιολογητικών

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

1. Αίτηση Υποψηφιότητας - 'Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α)

2.            Βιογραφικό Σημείωμα (βλέπε Υπόδειγμα Β)

3.            Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (βλέπε Υπόδειγμα Γ), στην οποία να δηλώνεται:

i.             Η μη ύπαρξη κωλύματος άμεσης έναρξης της σύμβασης έργου ή της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ii.            Ότι, όλα τα στοιχεία της αίτησης και των επισυναπτόμενων αυτής είναι ακριβή και αληθή

iii.           Ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης συνεργατών (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα έχει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις

iv.           Ότι, έχει ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ καθώς και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τα δικαιώματά του και συναινεί στην επεξεργασία τους.

4.            Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

Σχετικά με τον τίτλο σπουδών, απαιτείται φωτοτυπία του τίτλου στον οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.

5.            Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας

6.            Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας είναι τα εξής:

• Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα:

>             Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εργασίας ή Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το Άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης και

>             Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης.

•             Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

>             Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης και

>             Υποβολή αντιγράφων συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας ή/και

>             Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.

7.            Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

8.            Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

9.            Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου ή υπεύθυνη δήλωση αυτού και στη συνέχεια αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία.

 

γ) Αξιολόγηση - Μοριοδότηση Κριτηρίων Επιλογής Υποψηφίων

Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή επιλογής - αξιολόγησης και μοριοδότησης υποψηφίων, που έχει συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η επιτροπή επιλογής - αξιολόγησης και μοριοδότησης υποψηφίων παραλαμβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων και ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων της αίτησης, αξιολόγηση και μοριοδότηση του περιεχόμενου των φακέλων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά.

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε περίπτωση επιλογής, αυτή ανακαλείται.

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου).

Α=Σ(8ί*Βί)

Όπου

ai= o συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα Bi= η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του ανωτέρω πίνακα.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, συγκροτούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (επιλογής - αξιολόγησης και μοριοδότησης υποψηφίων), πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά θέση, όπου αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε και περιλαμβάνουν μονό τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησής του και όχι το ονοματεπώνυμο.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού (επιλογής - αξιολόγησης και μοριοδότησης υποψηφίων) συντάσσει και υπογράφει πρακτικό που περιλαμβάνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ).

Τα προσωρινά αποτελέσματα εγκρίνονται από την Διοικητική Επιτροπή και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα www.cci-ioannina.gr .

Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις σε αποκλειστική προθεσμία οριζόμενα στην παράγραφο δ) Υποβολή ενστάσεων) .

Η Επιτροπή ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις και συντάσσει πρακτικό στο οποίο θα εισηγείται την έγκριση ή απόρριψη των ενστάσεων, το οποίο παραδίδεται στην Επιτροπή επιλογής.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού (επιλογής - αξιολόγησης και μοριοδότησης υποψηφίων) συντάσσει και υπογράφει το τελικό πρακτικό επιλογής που περιλαμβάνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ).

Τα οριστικά αποτελέσματα εγκρίνονται από την Διοικητική Επιτροπή και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα.

δ) Υποβολή Ενστάσεων

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ. απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enterprise-europe@cci-ioannina.gr, μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης του προσωρινού πίνακα.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: a.zerva@cci-ioannina.gr και στο τηλέφωνο 26510.26273 (ώρες επικοινωνίας 9:00 -14:00).

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

 

 

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου

<br clear="all" />

 

 

 

 

 

 
<br clear="ALL" />

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤοΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΤοΚ-LEADER ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

με Κωδικό ΟΠΣ 5075877 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Συμπληρώνεται από τον Φορέα- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ημ Υποβολής Αίτησης:

 

Αρ. Πρωτ:

 

Αίτηση Υποψηφιότητας - Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέση στην Ομάδα έργου:

 

Κωδικός Θέσης:

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Επώνυμο:

 

Όνομα:

 

 

 

 

 

Πατρώνυμο:

 

Μητρώνυμο:

 

Διεύθυνση

Κατοικίας:

 

 

Σταθερό Τηλέφωνο:

 

Κινητό τηλέφωνο:

 

Ημερομηνία

Γέννησης:

 

 

E-mail:

 

Β. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ

1

Αίτηση Υποψηφιότητας - Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)

 

2

Γ

Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Β)

 

3

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ)

 

4

 

Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

(Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού)

 

5

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

 

6 Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

6.1

Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα: 1

6.1.1

 

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εργασίας ή ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ή σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, δύναται να

 

 

 
<br clear="ALL" />

Σελίδα 1 από 2

 

 

 

 

 
<br clear="ALL" />

 

 
<br clear="ALL" />

Σελίδα 2 από 2

 

 

 

Με την παρούσα αίτηση εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης με υπ αριθμ.:1/2022 – Α.Π. 140/3.2.2022 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για εξωτερικούς  συνεργάτες της Πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤοΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΤοΚ-LEADER ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ. 5075877) ΤΟΥ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

Επίσης δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω πρόσκλησης, για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, καθώς και για τα δικαιώματά μου και συναινώ στην επεξεργασία τους.

 

Ημερομηνία:_____ /____ /______

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

(Υπογραφή)

 

Β. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

 

 

υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το Άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης και

 

6.1.2

 

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης

 

6.2

 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

6.2.1

 

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης και

 

6.2.2

Υποβολή αντιγράφων συμβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας ή/και Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής

 

 

 

 

7

Άδεια άσκησης επαγγέλματος (μόνο για Νομικό)

 

 

 

 

 

 

 

8

Άλλο αναφέρατε..............

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤοΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΤοΚ-LEADER ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

με Κωδικό ΟΠΣ 5075877 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

<br clear="all" />

 

 

 

 

 
<br clear="ALL" />

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο:

 

 

Όνομα:

 

Πατρώνυμο:

 

 

Μητρώνυμο:

 

Διεύθυνση Κατοικίας: Περιοχή, Οδός αρ. ΤΚ

 

 

Ημερομηνία

Γέννησης:

 

 

Τηλέφωνο

επικοινωνίας

 

E-mail:

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Τμήμα/Σχολή

Πτυχίο

Έτος αποφοίτησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

(Αναφέρατε στοιχεία αποδεδειγμένης επαγγελματικής σας εμπειρίας ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ /ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΠΟ ....ΕΩΣ....)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1>:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο - Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης«:

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας: Οδός:

Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Επ^ίί):

           

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 1.  Δεν έχω κώλυμα άμεσης έναρξης της σύμβασης μου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
 2.  Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου καθώς και των συνημμένων αυτής δικαιολογητικών είναι ακριβή και αληθή.
 3.  Εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία αξιολόγησης συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.
 4.  Έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ.1/2022-Α.Π.-Ε.Ι. 140/3.2.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, καθώς και για τα δικαιώματά μου και συναινώ στην επεξεργασία τους.

(4)

 

Ημερομηνία:............ /............. /2022

Ο - Η Δηλ. (Υπογραφή)

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 ________________________________________________ παρ.  4  Ν.  1599/1986)