e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 01/07/2022 15:22

Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων

 

για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου

«Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων Περιφέρειας Ηπείρου»

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  «Συμβουλευτική - Κατάρτιση - Πιστοποίηση»

(Υποέργο 3, Πράξης με κωδικό κωδικό MIS  5070033 )

(αρ. Διακήρυξης  01/2022 )

 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή

Το  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επιμελητήριο Ιωαννίνων», που εδρεύει στα Ιωάννινα, στην οδό Πουτέτση 14  Τ.Κ. 45333  Τηλ.:   2651026273  
E-mail: info@cci-ioannina.gr, Ιστοσελίδα: www.cci-ioannina.gr

 

2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με στόχο την απόκτηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων της Ομάδας Στόχου σε κλάδους αιχμής, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στην Μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση Μελέτης Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» συνοδευόμενη από πιστοποίηση και τη παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης. CPV: 80530000-8 (Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης) και συμπληρωματικών, CPV:79132000-8  (Υπηρεσίες Πιστοποίησης), CPV:79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).

Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της προοπτικής ένταξης/ επανένταξης στην αγορά εργασίας στα πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 792/29-3-2021 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5070033.

 

3. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση:

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων και εκατό ευρώ (440.100,00€).

Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων (ως υπηρεσία στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015).

4. Διάρκεια υλοποίησης του έργου

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

5.  Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις

- Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

- Η Περίληψη της Διακήρυξης και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.  

- Περίληψη της  Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα στις παρακάτω τοπικές εφημερίδες της Π.Ε. Ιωαννίνων της περιφέρειας Ηπείρου : 

1.         ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – Αθανασίου Ευάγγελος και ΣΙΑ Ο.Ε.

2.         ΗΠΕΙΡΩΙΚΟΣ ΑΓΩΝ – Αρετή-Άννα Τζάλλα & ΣΙΑ Ε.Ε.

-Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, http:// www.cci-ioannina.gr

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

 

6.  Εγγύηση Συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ (8.802,00€), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

 

7. Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος.

 

  1. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών :  04/08/2022,  ώρα 15.00μμ

 

Η αποσφράγιση των προσφορών  θα διενεργηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος.

Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και οι Τεχνικές Προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 23/08/2022, ώρα 11:00πμ

Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγιστούν σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει και θα ανακοινώσει η Αναθέτουσα Αρχή.

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (άρθρο 86, ν. 4412/2016)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΙΝΩΝ

 

 

Δρ. Δημητρίου Δημήτριος