e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

Α) ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1)

Ταυτότητα ή εξουσιοδότηση

2)

Τιμολόγιο αγοράς μετάλλου

3)

Τιμολόγιο αγοράς μηχανημάτων ή υπεύθυνη δήλωση όπου αυτά θα αναφέρονται ονομαστικά

4)

Αίτηση εγγραφής (έντυπη στο επιμελητήριο)

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ  ΜΕΤΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π .Υ.- Υ.Α. 91354/2017, ΦΕΚ 2983Β', ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1, ΑΡΘΡΑ   53-59, η οποία    είναι       αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (www.cci-ioannina.gr ) χρησιμοποίησης  της  μεταλλικής  σφραγίδας σήμανσης  κοσμημάτων  από πολύτιμα  μέταλλα,  υπόκειται σε ανά τριετία ανανέωση, σε τακτά ημερολογιακά έτη.       Σημειώνεται ότι για το έτος 2018,  θα πρέπει να προβείτε στη διαδικασία ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης του κωδικού αριθμού σας, για την επόμενη τριετία 2019-2021, υποβάλλοντας στο Επιμελητήριο, από  31/12/2018, τα κάτωθι αποδεικτικά στοιχεία για την κατασκευαστική δραστηριότητα της επιχείρησής σας:

  • Δύο (2) πρόσφατα τιμολόγια αγοράς πολύτιμου μετάλλου (ασήμι-χρυσός)
  • Δύο (2) πρόσφατα τιμολόγια πώλησης
  • Έντυπο Ε3 χρήσεων 2016-2017
  • Υπεύθυνη Δήλωση για τα μηχανήματα που λειτουργούν στην επιχείρηση

Μαζί με την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται καθώς και η  εξόφληση  τυχόν  οφειλόμενων συνδρομών  στο  Επιμελητήριο .

Επισημάνσεις : - Συνέπειες μη ανανέωσης:

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης της μεταλλικής σφραγίδας, η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο Επιμελητήριο.

Με τη λήξη  της ανά τριετία προθεσμίας ανανέωσης των κωδικών  αριθμών, το Επιμελητήριο υποχρεούται να στείλει στον Εισαγγελέα κατάσταση  ονομάτων των υπόχρεων προς ανανέωση, που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο Επιμελητήριο τη σφραγίδα.

Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.

Ανανέωση μετά την λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας  Υπηρεσίας.

Στους παραβάτες επιβάλλεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), για μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας ή για χρήση σφραγίδας που έπρεπε να έχει επιστραφεί.

 Σφραγίδες που έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από κράτη-μέλη της ΕΕ), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και επιστρέφονται από τους κατόχους στο Επιμελητήριο (άρθρο 55 παράγρ. 7)

Κατόπιν των παραπάνω , εφιστούμε την προσοχή σας, όπως τακτοποιήσετε την εν λόγω υποχρέωσή σας μέχρι 31-12-2018.

Η ανανέωση, διενεργείται μετά από την προσκόμιση στο Επιμελητήριο από τους ενδιαφερόμενους, αποδεικτικών στοιχείων περί της κατασκευαστικής δραστηριότητάς τους. Συγκεκριμένα απαιτούνται :

1)

Δύο (2) τιμολόγια αγοράς μετάλλου

2)

Αναλυτικά στοιχεία τελευταίας χρήσης από φορολογική δήλωση (Ε3)

3)

Δύο (2) πρόσφατα τιμολόγια πώλησης

4)

Υπεύθυνη δήλωση για τα μηχανήματα που λειτουργούν στην επιχείρηση

5)

Αίτηση εγγραφής (έντυπη στο επιμελητήριο)

6)

Να είστε ταμειακά ενήμερος στο Επιμελητήριο

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙ.Ε.Π.Π .Υ.- Υ.Α. 91354/2017, ΦΕΚ 2983Β
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1 ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 53

Επισήμανση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού

 

1. Τα κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα που αποτελούνται είτε από ένα ή από περισσότερα (αυτοτελή ή σύμμεικτα) πολύτιμα μέταλλα δηλαδή από πλατίνα ή από χρυσό κίτρινο αμιγή ή λευκό με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο ή από άργυρο ή από πολλά από αυτά είτε από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα αναμιγμένα με ένα ή περισσότερα κοινά μέταλλα, που διακινούνται στην Ελλάδα, πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα, με κτυπητή μεταλλική σφραγίδα, τις παρακάτω ενδείξεις σε κάποια επιφάνεια του κυριότερου μέρους τους ως εξής:

Α. Κωδικό κατασκευαστή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Β. Την περιεκτικότητα (τίτλο) των κοσμημάτων σε πολύτιμο μέταλλο εκφρασμένη σε χιλιοστά, προκειμένου δε για σύμμικτα θα αποτυπώνεται η περιεκτικότητα του πολύτιμου μετάλλου που κυριαρχεί.

Η παραπάνω περιεκτικότητα (τίτλος) πρέπει να αποτυπώνεται αποκλειστικά σε χιλιοστά και ανήκει σε μία από τις παρακάτω ονομαστικές τιμές του Πίνακα 1:

Στις παραπάνω τιμές επιτρέπονται ανοχές που εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα 2 κατά περίπτωση:

Σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά δύσκολο, η αποτύπωση μπορεί να γίνει σε ένα πλακίδιο συγκολλημένοστα κοσμήματα, κατασκευασμένο από το ίδιο ακριβώς πολύτιμο μέταλλο από το οποίο αποτελούνται αυτά ή από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία σύγκεινται τα εν λόγω κοσμήματα, εφόσον τα κοσμήματα είναι κατασκευασμένα από περισσότερα του ενός πολύτιμα μέταλλα.

2. Για τα ως άνω κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, ο κωδικός κατασκευαστή ορίζεται ως εξής:

Α. Τον αριθμό (σύμφωνα με τον πίνακα 3) με τον οποίο θα δηλώνονται η περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρί ου, στην οποία υπάγεται ο κατασκευαστής και ο οποίος αποτελείται:

α. Από ένα κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου (από Α έως Ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

β. Από ένα μικρό γράμμα της αλφαβήτου (από α έως ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

γ. Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 17 πλην του 16), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

δ. Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 18 έως 90 και το 16), για την περιφέρεια των Επιμελητηρίων της υπόλοιπης χώρας και του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

 

Β) Τον αριθμό με τον οποίο θα δηλώνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή των εν λόγω κοσμημάτων κ.λπ., ο οποίος θα συνίσταται από έναν άλλο αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 99), θα χωρίζεται με μία τελεία (.) από το γράμμα του αλφαβήτου (κεφαλαίο ή μικρό) ήτον αύξοντα αραβικό αριθμό με τον οποίο δηλώνεται η περιφέρεια του οικείου επιμελητηρίου.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί η ποσότητα αριθμών ταυτότητας κατασκευαστών κοσμημάτων που αναλογεί στην περιφέρεια ορισμένων επιμελητηρίων, θα συνεχίζεται η χορήγηση τέτοιων αριθμών (από α/α 1 μέχρι και 99) σε   νέους δικαιούχους, με την προσθήκη ενός μικρούγράμματος της αλφαβήτου (από α έως ω), δίπλα από τον τελευταίο αριθμό της περιφέρειας του οικείου Επιμελητηρίου, (π.χ. για την Αθήνα Ωα (1-99) Ωβ (1-99) κ.τ.λ.) και μπορεί να συνεχιστεί αντιστρόφως (π.χ. για την ΑθήναΨα (1-99)...Ψω (1-99), έως Αα (1-99)...Αω (1-99)).

Ο ανωτέρω αριθμός ταυτότητας κατασκευαστή κοσμημάτων, χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο, κατά τον Πίνακα 1, οικείο Επιμελητήριο, με βάση τους τηρούμενους από αυτά σχετικούς πίνακες (μητρώα). Σε περίπτωση διαγραφής από τα οικεία μητρώα ενός κατασκευαστή για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αλλαγή έδρας ή επαγγέλματος, ή επωνυμίας ή αποδημίας στο εξωτερικό ή θάνατο, κ.τ.λ.), ο αριθμός ταυτότητάς του εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε άλλον κατασκευαστή, προς αποφυγή σύγχυσης.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η διατήρηση του αυτού Αριθμού Ταυτότητας Κατασκευαστή κοσμημάτων, στην περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας ή της Νομικής μορφής Επιχειρήσεως, ή ειδικής ή καθολικής διαδοχής που χωρίς να αλλάζει επιμελητηριακή έδρα, από το περιεχόμενο του καταστατικού της ή του εταιρικού της ή άλλου εγγράφου προκύπτει ότι προέρχεται από προϋπάρχουσα επιχείρηση που χρησιμοποιούσε τον εν λόγω κωδικό αριθμό και της οποίας οι πάσης φύσεως ευθύνες και υποχρεώσεις, έχουν αναληφθεί από την διάδοχο επιχείρηση, με την σύμφωνη γνώμη τυχόν αποχωρησάντων.

Γ. Κοσμήματα τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα, μπορούν να φέρουν εγχάρακτα τα λατινικά στοιχεία GR, πριν από τον υποχρεωτικό κωδικό που περιγράφεται ανωτέρω.

3. Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα κοινοτικής προέλευσης θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου σύμφωνα με την παράγραφο 1Β του παρόντος άρθρου και την ένδειξη του κατασκευαστή ή του υπευθύνου διάθεσης στην αγορά, εγκατεστημένου σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρημένου στα μητρώα του κράτους-μέλους και εφόσον στα συνοδευτικά τους έγγραφα επισυνάπτεται έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στο οποίο εμφαίνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή ή υπευθύνου στον οποίο αντιστοιχεί η αποτυπωμένη ένδειξη.

4. Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα προέλευσης τρίτων χωρών, θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις, εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου σύμφωνα με την παράγραφο 1Β του παρόντος άρθρου και έναν κωδικό του κατασκευαστή από τον οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του (τρίτης χώρας), ο οποίος κωδικός δηλώνεται και στα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και έκθεση εργαστηριακής εξέτασης ή πιστοποιητικό, εκδοθέντα εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου, από ανεξάρτητο εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 για την πιστοποίηση του τίτλου με βάση τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.

5. Οι κατασκευαστές ή οι υπεύθυνοι διάθεσης στην ελληνική αγορά φέρουν την ευθύνη για την αποτύπωση και την ακρίβεια των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο ενδείξεων.

6. Οι πωλητές (λιανοπωλητές, ενδιάμεσοι διανομείς) οφείλουν να επαληθεύουν ότι τα κοσμήματα φέρουν τις προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο ενδείξεις. Όταν τους ζητηθεί, υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τους αγοραστές για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα. Η ευθύνη αυτών και όσον αφορά τις κυρώσεις υπολογίζεται στο ήμισυ.

7. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παραβάσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 ήτοι:

α. Για μη ύπαρξη ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος.

β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος. Β. Για παράβαση της παραγράφου 6, χίλια ευρώ (1.000€).

 

Άρθρο 54 

Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή

 

1. Σε κοσμήματα γενικά και λοιπά συναφή αντικείμενα κατασκευασμένα από περισσότερα από ένα διαφορετικά αυτοτελή μέταλλα, που συνδέονται μεταξύ τους με συγκόλληση, πρέπει σε κάθε τμήμα από τα εν λόγω μέταλλα, να αποτυπώνεται ο τίτλος του, σε περίπτωση δε τεχνικών δυσχερειών, οι τίτλοι όλων των πολύτιμων μετάλλων, που συμμετέχουν, μπορεί να αποτυπώνονται στο πλέον επιδεκτικό αποτύπωσης. Εφόσον ούτε και αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η αποτύπωση εκτελείται πάνω σε συγκολλημένο πλακίδιο, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα, από τα οποία αποτελείται το κόσμημα.
 

2. Προκειμένου για κοσμήματα που αποτελούνται από περισσότερα του ενός όμοια ή διάφορα αυτοτελή πολύτιμα μέταλλα, ανεξάρτητα μεταξύ τους και πού δεν συνδέονται με συγκόλληση, πρέπει σε καθένα από αυτά να αποτυπώνεται ο τίτλος του.

   3. Οι κατασκευαστές ή οι υπεύθυνοι διάθεσης στην ελληνική αγορά (εισαγωγείς ή πρώτοι διανομείς) φέρουν την ευθύνη για την αποτύπωση και την ακρίβεια των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο ενδείξεων.
 
4. Οι πωλητές (λιανοπωλητές, ενδιάμεσοι διανομείς) οφείλουν να επαληθεύουν ότι τα κοσμήματα φέρουν τις προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο ενδείξεις.
 
5. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με την επιφύλαξη του άρθρου 59, πρόστιμο ως κάτωθι:
  • Α. Για διάθεση κοσμήματος χωρίς ενδείξεις, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος.

  • Β. Για διάθεση κοσμήματος με ελλιπείς ενδείξεις, πεντακόσια (500€) ανά είδος.

  • Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αποτύπωση ενδείξεων,δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος.

Άρθρο 55 

Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων

 

1. Οι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια κατασκευαστές, πριν από την χρησιμοποίηση από αυτούς των μεταλλικών σφραγίδων, που προβλέπονται από το άρθρο 53 πρέπει να υποβάλλουν στα επιμελητήρια σχετική αίτηση μαζί με τα αποτυπώματά τους, για να πάρουν έγκριση χρησιμοποίησης των εν λόγω σφραγίδων.

2. Τα αποτυπώματα των παραπάνω σφραγίδων πρέπει με μέριμνα των ενδιαφερομένων να υποβάλλονται συγχρόνως και στους αντίστοιχους συλλόγους χρυσοχόων (όπου υπάρχουν). 

3. Με βάση τις αιτήσεις αυτές καταρτίζονται από τα επιμελητήρια και τους συλλόγους χρυσοχόων, σχετικοί πίνακες (μητρώα).

4. Οι εγκρίσεις χρησιμοποίησης των σφραγίδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και χορηγούνται από τα οικεία επιμελητήρια, υπόκεινται σε ανανέωση ανά τριετία σε τακτά ημερολογιακά έτη. Η ανανέωση γίνεται με την υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο στα οικεία επιμελητήρια, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του καθορισμένου για ανανέωση ημερολογιακού έτους.

5. Η χορήγηση ή ανανέωση διενεργείται αφού προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους στα αρμόδια επιμελητήρια αποδεικτικά στοιχεία περί της κατασκευαστικής δραστηριότητας, για τις οποίες και μόνοχορηγείται κωδικός αριθμός στους ενδιαφερόμενους.

6. Εγκρίσεις χρήσης κωδικών αριθμών που χορηγούνται κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους ανανέωσης, ανανεώνουν κατά το έτος που ορίζεται για την επόμενη ανανέωση. 

7. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο οικείο επιμελητήριο. Σφραγίδες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την δημοσίευση της παρούσας και επιστρέφονται εντός τριμήνου από τους κατόχους τους στα οικεία επιμελητήρια.

8. Μετά το πέρας της ανά τριετία προθεσμίας ανανέωσης κωδικών αριθμών, τα επιμελητήρια αποστέλλουν στον Εισαγγελέα κατάσταση με τα ονόματα των υπόχρεων προς ανανέωση πού δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο αρμόδιο επιμελητήριο τη σφραγίδα, όπως έχουν υποχρέωση από την προηγούμενη παράγραφο.

Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.

Ανανέωση μετά την λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

9. Στους παραβάτες επιβάλλεται με την επιφύλαξη του άρθρου 59, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), για μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης όπως αυτό απαιτείται, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας, ή για χρήση σφραγίδας που έπρεπε να έχει επιστραφεί.

Άρθρο 56 

Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων

 

1. Οι κατασκευαστές κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που προορίζονται για εξαγωγή,υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το άρθρο 53, πλην των όσων ορίζονται στον Πίνακα 3, για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα όσα ισχύουν στην χώρα προορισμού των αντικειμένων.
 
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εξαγωγή κοσμημάτων κ.τ.λ., που φέρουν τίτλο διαφορετικό από εκείνους, που καθορίζονται από τον Πίνακα 2 του άρθρου 53, με την προϋπόθεση αποδοχής του τίτλου αυτού από το πρόσωπο που έδωσε την παραγγελία και μετά από προηγούμενη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του οικείου επιμελητηρίου από τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα.

Άρθρο 57 

Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων

 

1. Αντικείμενα επίχρυσα ή επάργυρα γενικά, καθώς και επικαλυμμένα με άλλο πολύτιμο μέταλλο πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία δηλώνεται κατά περίπτωση ότι πρόκειται για προϊόντα επίχρυσα ή επάργυρα ή άλλα (ανάλογα με το πολύτιμο μέταλλο).
 
2. Αντικείμενα που δεν είναι αυτούσια από πολύτιμο μέταλλο αλλά αποτελούνται από υπόστρωμα από κοινό μέταλλο ή άλλο υλικό επικαλυμμένο ή επιστρωμένο με φύλλο από πολύτιμο μέταλλο (χρυσό, άργυρο κ.λπ.) περιλαμβανομένων και των επικαλύψεων που πραγματοποιούνται με διαδικασία ηλεκτρογαλβανικής εναπό θεσης π.χ. διμεταλλικά αντικείμενα, πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία θα αναγράφεται ο όρος «επικαλυμμένο», το χημικό σύμβολο του πολύτιμου μετάλλου, το βάρος του πολύτιμου μετάλλου σε γραμμάρια ακολουθούμενο από το σύμβολο «g».
3. Η επισήμανση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική κατά το στάδιο πώλησης στον τελικό καταναλωτή και δεν μπορεί να είναι έκτυπη.
4. Τα αντικείμενα που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να σημαίνονται με τον τρόπο που σημαίνονται τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα καθώς και να φέρουν ενδείξεις όπως κωδικός κατασκευαστή, τίτλος περιεκτικότητας σε πολύτιμο μέταλλο ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή, ότι πρόκειται για αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα
Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για αντικείμενα που δεν περιέχουν πολύτιμα μέταλλα (π.χ. ψευδοκοσμήματα).
5. Στους παραβάτες επιβάλλονται με την επιφύλαξη του άρθρου 59, διοικητικά πρόστιμα:
Α. Για μη ύπαρξη επισήμανσης, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος αντικειμένου.
Β. Για ελλιπή επισήμανση, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος αντικειμένου.
     Γ. Για παράβαση της παραγράφου 4 ως παραπλανητική πρακτική, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος αντικειμένου.

Άρθρο 58

Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων

 

1. Απαγορεύεται η αποτύπωση στα κοσμήματα γενικά και λοιπά συναφή αντικείμενα, οποιασδήποτε άλλης ένδειξης, εκτός από αυτές πού επιβάλλονται βάσει της παρούσας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται αποτύπωση από την οποία δεν δημιουργούνται αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή για τον τίτλο του κοσμήματος ως προς τα πολύτιμα μέταλλα που περιέχει.
2. Στους παραβάτες επιβάλλεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ ανά είδος κοσμήματος (σχέδιο), για αποτύπωση ένδειξης πλέον των επιβαλλόμενων.

Άρθρο 59

Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση

 

Τα παρακάτω είδη εξαιρούνται από τη σήμανση, που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου:
Α. Αντικείμενα γενικά πού το βάρος τους είναι κάτω από 3 γραμμάρια.
  Β. Επιστημονικά όργανα και μηχανήματα.
  Γ. Αντικείμενα προερχόμενα από άλλη χώρα, που επιβάλλει ανάλογη υποχρέωση, η οποία εγγυάται την περιεκτικότητα (τίτλο) των πολυτίμων μετάλλων από τα οποία είναι κατασκευασμένα, με την απαραίτη τη προϋπόθεση ότι ισχύει η ίδια εξαίρεση και για τα κοσμήματα πού εξάγονται από την Ελλάδα στην χώρα αυτή.
Δ. Οδοντοτεχνικά (γέφυρες, κορώνες κ.τ.λ.).
Ε. Νομίσματα
ΣΤ. Μετάλλια
  Ζ. Κοσμήματα παλαιών εποχών (αντίκες).
 
Κανένα κόσμημα ή συναφές αντικείμενο δεν μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς την σήμανση που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας Ενότητας, εκτός από εκείνα του παρόντος άρθρου