e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

Α) ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1)

Ταυτότητα ή εξουσιοδότηση

2)

Τιμολόγιο αγοράς μετάλλου

3)

Τιμολόγιο αγοράς μηχανημάτων ή υπεύθυνη δήλωση όπου αυτά θα αναφέρονται ονομαστικά

4)

Αίτηση εγγραφής (έντυπη στο επιμελητήριο)

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 405-407 της με αριθμό 14/1989 Αγορανομικής Διάταξης, οι εγκρίσεις χρησιμοποίησης των σφραγίδων σήμανσης υπόκεινται ανά τριετία σε ανανέωση, σε τακτά ημερολογιακά έτη. Η ανανέωση γίνεται μετά από αίτηση του υπόχρεου προς το οικείο Επιμελητήριο, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του καθορισμένου για ανανέωση ημερολογιακού έτους.

Η ανανέωση, διενεργείται μετά από την προσκόμιση στο Επιμελητήριο από τους ενδιαφερόμενους, αποδεικτικών στοιχείων περί της κατασκευαστικής δραστηριότητάς τους. Συγκεκριμένα απαιτούνται :

1)

Δύο (2) τιμολόγια αγοράς μετάλλου

2)

Αναλυτικά στοιχεία τελευταίας χρήσης από φορολογική δήλωση (Ε3)

3)

Δύο (2) πρόσφατα τιμολόγια πώλησης

4)

Υπεύθυνη δήλωση για τα μηχανήματα που λειτουργούν στην επιχείρηση

5)

Αίτηση εγγραφής (έντυπη στο επιμελητήριο)

6)

Να είστε ταμειακά ενήμερος στο Επιμελητήριο

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης (λόγω διακοπής της δραστηριότητας για οποιοδήποτε λόγο), η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο Επιμελητήριο 
Με τη λήξη της ανά τριετία προθεσμίας ανανέωσης των κωδικών αριθμών, το Επιμελητήριο στέλνει στον Εισαγγελέα κατάσταση ονομάτων των υπόχρεων προς ανανέωση, που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο Επιμελητήριο τη σφραγίδα.

 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14/89 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 359

Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού

 

Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται είτε από ένα ή από περισσότερα ( αυτοτελή ή σύμμεικτα ) πολύτιμα μέταλλα δηλαδή από λευκόχρυσο ( πλατίνα ) ή από χρυσό κίτρινο αμιγή ή λευκό με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο ή από άργυρο ή από πολλά από αυτά είτε από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα αναμιγμένα με ένα ή περισσότερα κοινά μέταλλα, υποχρεούνται να αποτυπώνουν ευδιάκριτα με κτυπητή μεταλλική σφραγίδα, τις παρακάτω ενδείξεις σε κάποια επιφάνεια του κυριότερου μέρους τους.

Σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά δύσκολο, η αποτύπωση μπορεί να γίνει σε ένα πλακίδιο συγκολλημένο στα κοσμήματα, κατασκευασμένο από το ίδιο ακριβώς πολύτιμο μέταλλο από το οποίο αποτελούνται αυτά ή από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία σύγκεινται τα εν λόγω κοσμήματα, εφόσον τα κοσμήματα είναι κατασκευασμένα από περισσότερα του ενός πολύτιμα μέταλλα.

1) Τον κωδικό αριθμό (σύμφωνα με τον πίνακα 1) με τον οποίο θα δηλώνονται η περιφέρεια του οικείου Eπιμελητηρίου, στην οποία υπάγεται ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας και ο οποίος αποτελείται:

α) Από ένα κεφαλαίο γράμμα του αλφαβήτου (από Α έως Ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

β) Από ένα μικρό γράμμα του αλφαβήτου (από α έως ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

γ) Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 17 πλην του 16), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

δ) Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 18 έως 90 και το 16), για την περιφέρεια των Επιμελητηρίων της υπόλοιπης χώρας και του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

2) Τον κωδικό αριθμό με τον οποίο θα δηλώνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα των εν λόγω κοσμημάτων, κ.λ.π., ο οποίος θα συνίσταται από έναν άλλο αύξοντα αραβικό αριθμό ( από 1 έως 99 ), θα χωρίζεται δε με μία τελεία ( . ) από το γράμμα του αλφαβήτου ( κεφαλαίο ή μικρό ) ή τον αύξοντα αραβικό αριθμό με τον οποίο δηλώνεται η περιφέρεια του οικείου επιμελητηρίου.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί η ποσότητα κωδικών αριθμών ταυτότητας κατασκευαστών ή εισαγωγέων κοσμημάτων που αναλογεί στην περιφέρεια ορισμένων Επιμελητηρίων, θα συνεχίζεται η χορήγηση τέτοιων αριθμών ( από α /α 1 μέχρι και 99 ) σε νέους δικαιούχους, με την προσθήκη ενός μικρού γράμματος του αλφαβήτου ( από α έως ω ), δίπλα από τον τελευταίο κωδικό αριθμό της περιφέρειας του οικείου Επιμελητηρίου, ( π.χ. για την Αθήνα Ωα (1-99) Ωβ ( 1-99) κ.λ.π.).

Ο ανωτέρω κωδικός αριθμός ταυτότητας κατασκευαστή ή εισαγωγέα κοσμημάτων, χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο, κατά τον Πίνακα 1 οικείο Επιμελητήριο, με βάση τους τηρούμενους από αυτά σχετικούς πίνακες (μητρώα),αντίγραφα των οποίων καθώς και κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωσή τους πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Εμπορίου και στον Σύλλογο Χρυσοχόων (όπου υπάρχει).

Σε περίπτωση διαγραφής από τα οικεία μητρώα ενός κατασκευαστή ή εισαγωγέα για οποιοδήποτε λόγο ( π.χ. αλλαγή έδρας ή επαγγέλματος, ή επωνυμίας ή αποδημίας στο εξωτερικό ή θάνατο, κ.λ.π. ), ο κωδικός αριθμός ταυτότητάς του εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε άλλον κατασκευαστή ή εισαγωγέα, προς αποφυγή σύγχυσης.

Κατά εξαίρεση επιτρέπεται, η διατήρηση του αυτού Κωδικού Αριθμού Ταυτότητας Κατασκευαστή ή εισαγωγέα κοσμημάτων, στην περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας ή της Νομικής μορφής Επιχειρήσεως, που χωρίς να αλλάζει επιμελητηριακή έδρα, από το περιεχόμενο του καταστατικού της ή του εταιρικού της προκύπτει ότι προέρχεται από προϋπάρχουσα επιχείρηση που χρησιμοποιούσε τον εν λόγω κωδικό αριθμό και της οποίας οι πάσης φύσεως ευθύνες και υποχρεώσεις, έχουν αναληφθεί από την διάδοχο επιχείρηση, με την σύμφωνη γνώμη τυχόν αποχωρησάντων.

Η εν λόγω διατήρηση γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου Ν.Α.

3) Την περιεκτικότητα (τίτλο) των κοσμημάτων σε πολύτιμο μέταλλο εκφρασμένη σε χιλιοστά, προκειμένου δε για σύμμικτα θα αποτυπώνεται η περιεκτικότητα του πολύτιμου μετάλλου που κυριαρχεί.

Η παραπάνω περιεκτικότητα (τίτλος) πρέπει να αποτυπώνεται αποκλειστικά σε χιλιοστά και ανήκει σε μία από τις παρακάτω ονομαστικές τιμές του Πίνακα 2:  

Στις παραπάνω τιμές επιτρέπονται ανοχές που εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα 3 κατά περίπτωση:

4) Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα κοινοτικής προέλευσης θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου ως και του κατασκευαστή ή του υπευθύνου διάθεσης, στην αγορά, εγκατεστημένου σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρημένου στα μητρώα του κράτους-μέλους και εφόσον στα συνοδευτικά τους έγγραφα επισυνάπτεται έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στο οποίο εμφαίνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή ή υπευθύνου στον οποίο αντιστοιχεί η αποτυπωμένη ένδειξη. Οι πωλητές υποχρεούνται εφόσον τους ζητηθεί, να ενημερώνουν εγγράφως τους αγοραστές για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή υπευθύνου.

Άρθρο 360

Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή

 

1. Σε κοσμήματα γενικά και λοιπά συναφή αντικείμενα, κατασκευασμένα από περισσότερα από ένα διαφορετικά αυτοτελή πολύτιμα μέταλλα, που συνδέονται μεταξύ τους με συγκόλληση πρέπει, σε κάθε τμήμα από τα εν λόγω μέταλλα, να αποτυπώνεται ο τίτλος του, σε περίπτωση δε τεχνικών δυσχερειών, οι τίτλοι όλων των πολύτιμων μετάλλων που συμμετέχουν μπορεί να αποτυπώνονται στο πλέον επιδεκτικό αποτύπωσης. Εφ' όσον ούτε και αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η αποτύπωση εκτελείται πάνω σε συγκολλημένο πλακίδιο, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία αποτελείται το κόσμημα.

2. Προκειμένου για κοσμήματα που αποτελούνται από περισσότερα του ενός όμοια ή διάφορα αυτοτελή πολύτιμα μέταλλα, ανεξάρτητα μεταξύ τους και που δεν συνδέονται με συγκόλληση, πρέπει, σε καθένα από αυτά, να αποτυπώνεται ο τίτλος του.

Άρθρο 361

Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων

 

1. Οι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια κατασκευαστές ή εισαγωγείς κοσμημάτων, πριν από την χρησιμοποίηση από αυτούς των μεταλλικών σφραγίδων που προβλέπονται από το άρθρο 359 στοιχεία 1, 2 και 3 πρέπει να υποβάλλουν στα επιμελητήρια σχετική αίτηση μαζί με τα αποτυπώματά τους, για να πάρουν έγγραφη έγκριση χρησιμοποίησης των εν λόγω σφραγίδων.

2. Τα αποτυπώματα των παραπάνω σφραγίδων πρέπει με μέριμνα των ενδιαφερόμενων να υποβάλλονται συγχρόνως και στους αντίστοιχους συλλόγους χρυσοχόων (όπου υπάρχουν).

3. Με βάση τις αιτήσεις αυτές, καταρτίζονται από τα επιμελητήρια και τους συλλόγους χρυσοχόων, σχετικοί πίνακες (μητρώα).

4. Οι εγκρίσεις χρησιμοποίησης των σφραγίδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και χορηγούνται από τα οικεία επιμελητήρια, υπόκεινται σε ανά τριετία ανανέωση σε τακτά ημερολογιακά έτη. Η ανανέωση γίνεται με την υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο, στα οικεία επιμελητήρια, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του καθορισμένου για ανανέωση ημερολογιακού έτους. Ως έτος έναρξης του παραπάνω συστήματος ανανέωσης ορίζεται το 1985.

5. Η χορήγηση ή ανανέωση διενεργείται μετά από προσκόμιση στα αρμόδια Επιμελητήρια από τους ενδιαφερόμενους, αποδεικτικών στοιχείων περί της κατασκευαστικής ή εισαγωγικής δραστηριότητάς τους, δραστηριότητες για τις οποίες και μόνον χορηγείται κωδικός αριθμός στους ενδιαφερόμενους.

6. Εγκρίσεις χρησιμοποίησης κωδικών αριθμών που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ανανέωσης, ανανεώνουν κατά το έτος που ορίζεται για την επόμενη ανανέωση.

7. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης, η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο οικείο επιμελητήριο.

8. Με τη λήξη, της ανά τριετία προθεσμίας ανανέωσης κωδικών αριθμών, τα Επιμελητήρια στέλνουν στον Εισαγγελέα κατάσταση με τα ονόματα των υπόχρεων προς ανανέωση που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο αρμόδιο Επιμελητήριο την σφραγίδα, όπως έχουν υποχρέωση από την προηγούμενη παράγραφο. Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Νομαρχιακή Υπηρεσία Εμπορίου, προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης. Ανανέωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Εμπορίου.

Άρθρο 362

Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων

 

1. Οι κατασκευαστές κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων που προορίζονται για εξαγωγή, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το άρθρο 359, πλην των ανοχών του Πίνακα 3, για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα όσα ισχύουν στην χώρα προορισμού των αντικειμένων.

2. Κατά εξαίρεση, επιτρέπεται η εξαγωγή κοσμημάτων, κ.λ.π., που φέρουν τίτλο διαφορετικό από εκείνους που καθορίζονται από τον Πίνακα 2 του άρθρου 359 , με την προϋπόθεση αποδοχής του τίτλου αυτού από το πρόσωπο που έδωσε την παραγγελία και μετά από προηγούμενη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του οικείου επιμελητηρίου από τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα.

Άρθρο 363

Απαγόρευση σήμανσης επίχρυσων ή επάργυρων αντικειμένων

 

Απαγορεύεται η σήμανση με τον τρόπο που ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο 359 επίχρυσων ή επάργυρων γενικά και λοιπών συναφών αντικειμένων που δεν περιέχουν πολύτιμα μέταλλα.

Άρθρο 364

Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων

 

Απαγορεύεται η αποτύπωση στα κοσμήματα γενικά και λοιπά συναφή αντικείμενα, οποιασδήποτε άλλης ένδειξης εκτός από αυτές που επιβάλλονται βάσει της παρούσας, από την οποία δημιουργούνται αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή για τον τίτλο του κοσμήματος ως προς τα πολύτιμα μέταλλα που περιέχει.

Άρθρο 365

Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση

 

Τα παρακάτω είδη εξαιρούνται από τη σήμανση που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου :

1. Αντικείμενα γενικά που το βάρος τους είναι κάτω από 1 γραμμάριο

2. Επιστημονικά όργανα και μηχανήματα

3. Αντικείμενα προερχόμενα από άλλη χώρα που επιβάλλει ανάλογη υποχρέωση η οποία εγγυάται την περιεκτικότητα (τίτλο) των πολυτίμων μετάλλων από τα οποία είναι κατασκευασμένα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ισχύει η ίδια εξαίρεση και για τα κοσμήματα που εξάγονται από την Ελλάδα στην χώρα αυτή

4. Οδοντοτεχνικά (γέφυρες, κορώνες κ.λ.π)

5. Νομίσματα

6. Μετάλλια

7. Κοσμήματα παλαιών εποχών (αντίκες). Κανένα κόσμημα ή συναφές αντικείμενο δεν μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς τη σήμανση που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εκτός από εκείνα του παρόντος άρθρου.