e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

Δημοσιεύθηκε στις 08/08/2023 13:28
(Υποέργο 3, της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤοΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΤοΚ-LEADER ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με κωδικό κωδικό MIS 5075877 ) (αρ. Διακήρυξης 01/2023)
 
1. Αναθέτουσα Αρχή
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επιμελητήριο Ιωαννίνων», που εδρεύει στα Ιωάννινα, στην οδό Πουτέτση 14 Τ.Κ. 45333 Τηλ.: 2651026273
E-mail: info@cci-ioannina.gr, Ιστοσελίδα: www.cci-ioannina.gr
 
2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση
Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ανέργους εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ. οι οποίοι προέρχονται από την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-LEADER της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. Η περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνει την Π.Ε. Ιωαννίνων (εκτός από την Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων) εξαιρούμενης της περιοχής υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών δηλ. τις Δημοτικές Κοινότητες Ιωαννιτών, Νήσου Ιωαννίνων και τις Δημοτικές Κοινότητες Πεδινής, Ανατολής, Κατσικά και Περάματος με στόχο την απόκτηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων της Ομάδας Στόχου σε κλάδους της Περιφερειακής Οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης.
Η Ομάδα Στόχος αποτελείται από 48 άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η διαδικασία επιλογής θα προβλέπει την ανάπτυξη κριτηρίων συμμετοχής και μοριοδότησης των υποψηφίων θέτοντας προτεραιότητα σε όσους είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:
 CPV : 80530000-8 (Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης) και συμπληρωματικών
 CPV: 79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)
 CPV: 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).
Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 3 «Συμβουλευτική - Κατάρτιση - Πιστοποίηση» της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤοΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΤοΚ-LEADER ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5075877.
 
3. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (61.344,00€).
Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης
Ευρωπαϊκή Ένωση Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
προσώπων (ως υπηρεσία στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015).
 
4. Διάρκεια υλοποίησης του έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 
5. Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις
- Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
- Η Περίληψη της Διακήρυξης και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
- Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα στις παρακάτω τοπικές εφημερίδες της Π.Ε. Ιωαννίνων της περιφέρειας Ηπείρου :
1. ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – Αθανασίου Ευάγγελος και ΣΙΑ Ο.Ε.
2. ΗΠΕΙΡΩΙΚΟΣ ΑΓΩΝ – Αρετή-Άννα Τζάλλα & ΣΙΑ Ε.Ε.
3. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ελένη Καραπάνου Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
-Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, http:// www.cci- ioannina.gr
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
 
6. Εγγύηση Συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.226,88 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 
7. Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος.
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών : 07/09/2023, ώρα 15.00μμ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος.
Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και οι Τεχνικές Προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 08/09/2023, ώρα 11:00πμ
Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγιστούν σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει και θα ανακοινώσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (άρθρο 86, ν. 4412/2016)
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΙΝΩΝ
 
Χρυσοστόμου Ευθύμιος