e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (08/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 13/11/2015 14:42

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,

έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 2081 (ΦΕΚ/ Α-154/1992) τον Ν 3419(ΦΕΚ 297/Α/2005) Επιμελητηριακή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4314(ΦΕΚ 265/A /2014 ) και ισχύει

2. Τον Ν 4281 ΦΕΚ Α 160/8-8-2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.(καθιέρωση ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις)

3. Το ΠΔ 118/2007 ΚΠΔ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

4. Το τεχνικό δελτίο του έργου “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0”

5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2015 του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

6. την σχετική υπ’ αριθμ. απόφαση της  Δ.Ε. 28/19-10-2015 που αφορά την έγκριση δημοσίευσης την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Προβολής στο πλαίσιο του έργου “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Ο Γενικός στόχος του έργου GIFT 2.0 είναι ο ενιαίος τρόπος πρόσβασης σε πληροφορίες, δεδομένα, εισιτήρια και διελεύσεις σε πραγματικό χρόνο για όλα τα λιμάνια, αεροδρόμια, τρένα, πλοία κλπ για τις περιοχές παρέμβασης.

Στόχος του έργου επίσης είναι η παροχή διευκολύνσεων σε όσους διέρχονται των περιοχών παρέμβασης ώστε να εντοπίζουν με ενιαίο τρόπο την επιθυμητή πληροφορία. Το μέσο επίτευξης των στόχων αυτών είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι η επίδειξη ενός τρόπου ανάπτυξης της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου αξιοποιώντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση μέσα από την κοινή διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών, αναδεικνύοντας νέους δρόμους κυκλοφορίας, βελτιστοποιώντας την πρόσβαση και μειώνοντας τα κόστη μεταφοράς.

Τα βασικά αποτελέσματα / παραδοτέα του έργου είναι:

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εδάφους – αέρα – θάλασσας 2.0

2. Πιλοτικές Περιπτώσεις για μεταφορά φορτίων και ανθρώπων.

3. Εκπαιδευτικά εργαλεία

4. Ανάδειξη και τοποθέτηση της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου ως μια πλήρως προσβάσιμη περιοχή.

5. Σχεδιασμός και ανάπτυξης ενιαίου συστήματος εισιτηρίου.

Το έργο αποτελείται από τα εξής Πακέτα Εργασίας:

WP1: Διακρατική διαχείριση έργου και χρηματοοικονομική διαχείριση

WP2: Πληροφόρηση & Επικοινωνία

WP3: Καταγραφή και ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης

WP4: Πιλοτικές Περιπτώσεις Μεταφοράς Φορτίων

WP5: Πιλοτικές Περιπτώσεις Μεταφοράς Ανθρώπων

WP6: Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στο έργου GIFT 2.0 συμμετέχουν 10 εταίροι από τις δύο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία ως ακολούθως:

LP

Περιφέρεια Απουλίας

ΙΤΑΛΙΑ

P2

Μητροπολιτικός Δήμος του Μπάρι

ΙΤΑΛΙΑ

P3

Πανεπιστήμιο του Σαλέντο

ΙΤΑΛΙΑ

P4

Επιμελητήριο του Μπάρι

ΙΤΑΛΙΑ

P5

INNOPOLIS – Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού

ΕΛΛΑΔΑ

P6

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΕΛΛΑΔΑ

P7

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΛΛΑΔΑ

P8

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

ΕΛΛΑΔΑ

P9

Επιμελητήριο Αχαΐας

ΕΛΛΑΔΑ

P10

Επαρχία Μπαρλέτα – Άνδρια - Τράν

ΙΤΑΛΙΑ

Οι εταίροι χρηματοδοτούνται στο 75% του προϋπολογισμού τους από το ΕΤΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και το 25% καλύπτεται από Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο συμμετοχής του το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προτίθεται να υλοποιήσει την ακόλουθη δράση:

Υλοποίηση στο πλαίσιο του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Έργου τα παρακάτω:

1.            Τηλεοπτικός Χρόνος, ισομερώς κατανεμημένος στους επίσημους ειδησεογραφικούς τηλεοπτικούς σταθμούς των Ιωαννίνων, για την μετάδοση συνολικά, τουλάχιστον 450 τηλεοπτικών μηνυμάτων διάρκειας έως 35 δευτερόλεπτα ανά μήνυμα, Προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (τρείς χιλιάδες ευρώ).  

2.            Παραγωγή τουλάχιστον τριών Τηλεοπτικών Spot (Video Clip) διάρκειας έως 35 δευτερόλεπτα ανά video clip, συνολικού Προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το τηλεοπτικό Spot θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Σενάριο
  • Επιλογή τελικού σεναρίου με αλλαγές
  • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
  • Εγγραφή σπικάζ
  • Μουσική επένδυση
  • Μοντάζ και τελική παράδοση σε cd

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο Χρόνος υλοποίησης του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και διαρκεί το μέγιστο μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2015. Το αντικείμενο του έργου παρακολουθείται, πιστοποιείται από τη Διοικητική Επιτροπή με πρωτόκολλο παραλαβής.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός του έργου για το σύνολο των ανωτέρω είναι το ποσό των 4.000,00 € (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.

Ο τρόπος καταβολής του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την παραλαβή των παραδοτέων.

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός βαρύνει τις πιστώσεις του έργου “GIFT 2.0 – Greece-Italy Facilities for Transport 2.0” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η Χαμηλότερη Τιμή.

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν προσφορά, σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση:

Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 45333 Ιωάννινα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00.

Όλες οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Υπηρεσία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη. Η πιστοποίηση του χρόνου υποβολής – παραλαβής της προσφοράς αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας.

 

Ο κλειστός φάκελος να φέρει την ένδειξη:

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

 

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ GIFT 2.0

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ευάγγελο Ντάφλο στο τηλ. 26510 64013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΗΤΣΗΣ