e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (07/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 13/11/2015 15:44

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,

έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 2081 (ΦΕΚ/ Α-154/1992) τον Ν 3419(ΦΕΚ 297/Α/2005) Επιμελητηριακή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4314(ΦΕΚ 265/A /2014 ) και ισχύει

2. Τον Ν 4281 ΦΕΚ Α 160/8-8-2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.(καθιέρωση ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις)

3. Το ΠΔ 118/2007 ΚΠΔ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

4. Το τεχνικό δελτίο του έργου “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0”

5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2015 του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

6. την σχετική υπ’ αριθμ. απόφαση της  Δ.Ε. 28/19-10-2015 που αφορά την έγκριση δημοσίευσης την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Διαφημιστική Προβολή στα πλαίσια του έργου “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Ο Γενικός στόχος του έργου GIFT 2.0 είναι ο ενιαίος τρόπος πρόσβασης σε πληροφορίες, δεδομένα, εισιτήρια και διελεύσεις σε πραγματικό χρόνο για όλα τα λιμάνια, αεροδρόμια, τρένα, πλοία κλπ για τις περιοχές παρέμβασης.

Στόχος του έργου επίσης είναι η παροχή διευκολύνσεων σε όσους διέρχονται των περιοχών παρέμβασης ώστε να εντοπίζουν με ενιαίο τρόπο την επιθυμητή πληροφορία. Το μέσο επίτευξης των στόχων αυτών είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι η επίδειξη ενός τρόπου ανάπτυξης της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου αξιοποιώντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση μέσα από την κοινή διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών, αναδεικνύοντας νέους δρόμους κυκλοφορίας, βελτιστοποιώντας την πρόσβαση και μειώνοντας τα κόστη μεταφοράς.

Τα βασικά αποτελέσματα / παραδοτέα του έργου είναι:

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εδάφους – αέρα – θάλασσας 2.0

2. Πιλοτικές Περιπτώσεις για μεταφορά φορτίων και ανθρώπων.

3. Εκπαιδευτικά εργαλεία

4. Ανάδειξη και τοποθέτηση της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου ως μια πλήρως προσβάσιμη περιοχή.

5. Σχεδιασμός και ανάπτυξης ενιαίου συστήματος εισιτηρίου.

 

Το έργο αποτελείται από τα εξής Πακέτα Εργασίας:

WP1: Διακρατική διαχείριση έργου και χρηματοοικονομική διαχείριση

WP2: Πληροφόρηση & Επικοινωνία

WP3: Καταγραφή και ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης

WP4: Πιλοτικές Περιπτώσεις Μεταφοράς Φορτίων

WP5: Πιλοτικές Περιπτώσεις Μεταφοράς Ανθρώπων

WP6: Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στο έργου GIFT 2.0 συμμετέχουν 10 εταίροι από τις δύο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία ως ακολούθως:

 

LP

Περιφέρεια Απουλίας

ΙΤΑΛΙΑ

P2

Μητροπολιτικός Δήμος του Μπάρι

ΙΤΑΛΙΑ

P3

Πανεπιστήμιο του Σαλέντο

ΙΤΑΛΙΑ

P4

Επιμελητήριο του Μπάρι

ΙΤΑΛΙΑ

P5

INNOPOLIS – Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού

ΕΛΛΑΔΑ

P6

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΕΛΛΑΔΑ

P7

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΛΛΑΔΑ

P8

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

ΕΛΛΑΔΑ

P9

Επιμελητήριο Αχαΐας

ΕΛΛΑΔΑ

P10

Επαρχία Μπαρλέτα – Άνδρια - Τράν

ΙΤΑΛΙΑ

Οι εταίροι χρηματοδοτούνται στο 75% του προϋπολογισμού τους από το ΕΤΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και το 25% καλύπτεται από Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο συμμετοχής του, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη τον να υλοποιήσει τη δράση:

 

1.2 Γενική Διαχείριση, χρηματοοικονομική διαχείριση και συντονισμός

Ως παραδοτέα νοούνται οι αναφορές παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του έργου, στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος «GREECE – ITALY IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013» και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου που ορίζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος, καθώς και η υποστήριξη στην πιστοποίηση των δαπανών.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούνται στη χρήση των επίσημων εντύπων (Progress & Final Reports), τα οποία και παρέχονται από την Τεχνική Γραμματεία της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (MA/JTS).

Ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, για την ορθή, έγκαιρη και έγκυρη συμπλήρωση των αναφορών.

Η ανωτέρω αναφορές, θα καταρτιστούν από τον ανάδοχο στα αγγλικά.

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο Χρόνος υλοποίησης του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και διαρκεί το μέγιστο μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2015. Το αντικείμενο του έργου παρακολουθείται, πιστοποιείται από τη Διοικητική Επιτροπή με πρωτόκολλο παραλαβής.

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός του έργου για το σύνολο των ανωτέρω είναι το ποσό των 5.500,00 € (πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.

Ο τρόπος καταβολής του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την παραλαβή των παραδοτέων.

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός βαρύνει τις πιστώσεις του έργου “GIFT 2.0 – Greece-Italy Facilities for Transport 2.0” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η Συμφερότερη Προσφορά.

 

4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου και συγκεκριμένα θα πρέπει να καλύπτει αθροιστικά, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να διαθέτει οργάνωση, και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
  • Να τεκμηριώσει την επαγγελματική του ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντικείμενα σχετικά με το ανάθεση έργο, που να έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία (από το 2011 έως σήμερα).

 

 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει ένα φάκελο μέσα στον οποίο θα υπάρχουν 2 φάκελοι και συγκεκριμένα: Φάκελος Α (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά), Β (Οικονομική Προσφορά). Ειδικότερα:

Ο Φάκελος Α περιέχει:

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

  1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
  2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α’ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.188/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α’ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α’ της παρ.2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατάσταση.
  3. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

Β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ή βιογραφικά σημειώματα για ομάδες έργου, συνοδευόμενο από επαγγελματικό προφίλ στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων.

Γ. Περιγραφή της εταιρείας και σύντομη περιγραφή του αντικειμένου.

Δ. Πίνακας έργων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, καταθέτοντας πίνακα των κυριοτέρων έργων που εκτέλεσε ή στο οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε τελευταία έτη (2011-2015) και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο.

  • Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
  • Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου.

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:

Α/Α

Πελάτης

Σύντομη Περιγραφή Έργου

Διάρκεια Εκτέλεσης έργου

Προϋπολογισμός

Παρούσα Φάση

Ποσοστό συμμετοχής στο έργο (Προϋπολογισμός)

Στοιχεία τεκμηρίωσης (τύπος & ημερομηνία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανώτερω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

 

Ο φάκελος Β περιέχει Οικονομική Προσφορά:

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να περιέχει την οικονομική προσφορά του προσφέροντος.

Η Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα διαθέσιμο προϋπολογισμό του έργου στο σύνολο του.

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη προσφορά η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς καταλαμβάνει συντελεστή βαρύτητας 80%.

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α.    Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου   

60%

Β.    Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού

       σχήματος της Ομάδας Έργου       

40%

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

100%

Η επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς.

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογησθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10

όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο Προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει το ανώτερο Τ.Β.Τ.Π. = 10).

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική.

Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής:

Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 10

όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει το ανώτερο Τ.Β.Ο.Π. = 10).

Υπολογισμός της πλέον Συμφέρουσας Προσφοράς

Στο επόμενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον Συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.)

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους.

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.

 

7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν προσφορά, σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση:

Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 45333 Ιωάννινα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00.

Όλες οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Υπηρεσία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη. Η πιστοποίηση του χρόνου υποβολής – παραλαβής της προσφοράς αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας.

 

Ο κλειστός φάκελος να φέρει την ένδειξη:

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

 

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ GIFT 2.0

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ευάγγελο Ντάφλο στο τηλ. 26510 64013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΗΤΣΗΣ