e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

Προκήρυξη Προγράμματος: «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Δημοσιεύθηκε στις 15/02/2016 15:52
11/2/2016

Προκήρυξη προγράμματος:

 

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 

[11/2/2016]

 


 

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στοχεύει στην  δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:

 1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και οι οποίοι θα κάνουν έναρξη επιτηδεύματος ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους ΚΑΔ.
 1. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και οι οποίοι θα διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ.

(* Οι επαγγελματικές δραστηριότητες (ΚΑΔ) που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα αναφέρονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο Οδηγό του Προγράμματος)

 

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές

Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

 

Προϋπολογισμός:

ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Επιδοτούνται για:

Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

* Σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης

 

Ημερομηνίες και Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων:

 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα),www.ependyseis.gr.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.04.2016.
 • Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΗΠΕΙΡΟΣ - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ:

Τηλέφωνο:   26510 76589

Fax:  26510 25179

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

enterprise-europe@cci-ioannina.gr

Ιστοσελίδες:

http://www.enterprise-hellas.gr
http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Επιμελητήριο Ιωαννίνων/

Enterprise Europe Network - Hellas

Πουτέτση 14

453 33   ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ:

Τηλέφωνο: 26410 74500

Fax: 26410 22590

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

contact@epimetol.gr

Ιστοσελίδα:

http://www.epimetol.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργάτης Επιμελητηρίου Ιωαννίνων/

Enterprise Europe Network - Hellas

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης

301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:

με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00.

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, Αθήνα

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr  

email: infoepan@mou.gr