e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

Προκήρυξη Προγράμματος: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Δημοσιεύθηκε στις 15/02/2016 16:18
11/2/2016

Προκήρυξη προγράμματος:

 

«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης

πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

 

[11/2/2016]

 


 

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:

 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης και η έναρξη της επιχείρησης να αφορά ΜΟΝΟ επιλέξιμο ΚΑΔ ή/και συμπληρωματικό επιλέξιμο ΚΑΔ.
 1. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και να υπάρχει τουλάχιστον ένας επιλέξιμος ΚΑΔ.

 

* Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια
 • συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου) /δραστηριοτήτων

 

(* Οι επαγγελματικές δραστηριότητες (ΚΑΔ) που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα αναφέρονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο Οδηγό του Προγράμματος)

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.),
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης),
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις,
 • Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού,
 • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας,
 • Προμήθεια αναλωσίμων,
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταιρών),
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις,
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση.

 

Προϋπολογισμός:

 • έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
 • έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

I.  Εισοδηματικά κριτήρια

Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

 

II.  Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

 

Ημερομηνίες και Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων:

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΗΠΕΙΡΟΣ - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ:

Τηλέφωνο:   26510 76589

Fax:  26510 25179

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

enterprise-europe@cci-ioannina.gr

Ιστοσελίδες:

http://www.enterprise-hellas.gr
http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Επιμελητήριο Ιωαννίνων/

Enterprise Europe Network - Hellas

Πουτέτση 14

453 33   ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ:

Τηλέφωνο: 26410 74500

Fax: 26410 22590

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

contact@epimetol.gr

Ιστοσελίδα:

http://www.epimetol.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργάτης Επιμελητηρίου Ιωαννίνων/

Enterprise Europe Network - Hellas

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης

301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:

με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00.

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, Αθήνα

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr  

email: infoepan@mou.gr