e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ BrandINode: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δημοσιεύθηκε στις 12/02/2014 14:45

Ιωάννινα, 12.02.2014. Αρ. Πρωτ. 186

«Promote Indigenous development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes», με το ακρωνύμιο «BrandINode» στο πλαίσιο υλοποίησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013»

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.2081/1992 περί του θεσμού των Επιμελητηρίων (ΦΕΚ 154/Α/10.09.1992), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 για τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 297/Α/06.12.2005)

2. Tο Π.Δ. 118/07, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»

4. Την με Aριθμ. 35130/739-09.08.2010 απόφαση περί «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

5. Tο Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων»

6. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013».

7. Τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

8. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», και Υπουργική απόφαση 18130/17-07-2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»

9. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου

10. Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης (Program Manual) του Επιχειρησιακού Προγράμματος IPA CBC Greece-Albania 2007-2013 (1st Call for Project Proposals)

11. Την υπ. αριθμ. [Α1-1.1-15/27.11.2012] σύμβαση μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013» και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

12. Την σχετική απόφαση του υπ΄αρίθ. 24/16.09.2013 Πρακτικού της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Promote Indigenous development by enhancing local Branding through primary, secondary and tertiary economic sector Clusters and Innovation Nodes», με το ακρωνύμιο «BrandINode», του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013», προτίθεται να αναθέσει την προετοιμασία και οργάνωση μιας εκδήλωσης για την παρουσίαση του έργου με το ακρωνύμιο «BRANDINODE” στα Ιωάννινα σε εξωτερικό ανάδοχο όπως παρακάτω:

- Ενοικίαση κατάλληλης αίθουσας χωρητικότητας 100 ατόμων σε κεντρικό σημείο της πόλης, ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη μεταφορά και μετακίνηση των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα θα υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ. Το ύφος του χώρου θα συνάδει με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Έργου.

- Catering για τουλάχιστον 100 άτομα (καφές – βουτήματα & ελαφρύ γεύμα): Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή διαλειμμάτων καφέ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα καλύπτει τον αριθμό προσκεκλημένων και συμμετεχόντων (για τουλάχιστον 100 άτομα) και θα περιέχει τουλάχιστον:

• καφέ φίλτρου

• βουτήματα

• light lunch

Μικροφωνική εγκατάσταση (ενσύρματη και ασύρματη).

Δημοσίευση (ένα άρθρο έκτασης μισής σελίδας) σε τουλάχιστον 2 εφημερίδες (τοπικής εμβέλειας).

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (βιντεοπροβολέας και οθόνες Η/Υ με κατάλληλα προγράμματα, όπως Powerpoint, καθώς και σύνδεση με το διαδίκτυο), ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ομιλητές να προβάλουν τις παρουσιάσεις τους.

Τεχνική Υποστήριξη. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου, η οποία κρίνεται απαραίτητη και ιδιαιτέρως σημαντική για την ορθή διεξαγωγή του. Διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, θα φροντίσει για τη συνεχή παρουσία του καθ’ όλη τη διάρκεια των ενεργειών της εκδήλωσης, προκειμένου να παρέχει την τεχνογνωσία και τις ειδικές γνώσεις σε περίπτωση ανάγκης.

Γραμματειακή υποστήριξη. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή παρουσία ομάδας υποστήριξης της εκδήλωσης διαθέτοντας τηλέφωνο, fax, φορητό Η/Υ, εκτυπωτή και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, ενώ θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων για να τους παρέχει οτιδήποτε χρειαστεί είτε πρόκειται για πληροφορίες ή για υλικό συνεδρίου.

Φωτογράφηση εκδήλωσης.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστή Τεχνική – Οικονομική Προσφορά το αργότερο μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Χαρ.Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, Τ.Κ. 45 332 Ιωάννινα.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις.

Η συνολική δαπάνη των παραπάνω υλικών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου με το ακρωνύμιο “BRANDINODE”, του Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013», Δράση 2.1 «Preparation and implementation of the local promotional event in Greece».

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14

453 32 Ιωάννινα

Πληρ.: Ευάγγελος Ντάφλος

Τηλ.: 26510 64013

Fax: 26510 25179

E-mail: logistirio@cci-ioannina.gr

Ο Πρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου