e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

MISSIONS FOR GROWTH: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 12/02/2014 15:39

Missions for Growth (Αποστολές Ανάπτυξης):

Η Ευρώπη Επικεφαλής της Νέας Βιομηχανικής Επανάστασης

Η Οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να επιβιώσει με έναν βιώσιμο τρόπο χωρίς μια ισχυρή και βαθιά αναδιαμορφωμένη βιομηχανική βάση. Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει δραματικά τη ζωή μας και την οικονομία μας τα τελευταία 20 χρόνια. Τα πολιτικά συστήματα κατέρρευσαν, οι νέοι παίκτες εμφανίστηκαν στις αγορές, καθώς και νέα υλικά, νέες τεχνολογίες και οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι από ποτέ. Ο άνεμος της αλλαγής πνέει σε μια στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση. Αλλά αυτή η κατάσταση και οι αλλαγές είναι επίσης μια ευκαιρία.

Η Επιτροπή ζητά άμεση δράση για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία της βιομηχανίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, καθώς και της ενσωμάτωσης της διάστασης της βιομηχανίας που σχετίζονται με τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της ανακοίνωσης «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση», που εγκρίθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2014.

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν τις προτάσεις για την ενέργεια, τις μεταφορές, το χώρο και τα δίκτυα ψηφιακών επικοινωνιών, καθώς και για την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας πρέπει να επιδιωχθεί επενδύοντας στην καινοτομία, την αποδοτικότητα των πόρων, τις νέες τεχνολογίες, τις δεξιότητες και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επιταχύνθηκε από την χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανακοίνωση προωθεί μια περισσότερο φιλική προς τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, μέσω δράσεων για την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Άλλα βασικά θέματα περιλαμβάνουν ευκολότερη πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών μέσω της εναρμόνισης των διεθνών προτύπων, ανοικτές δημόσιες συμβάσεις, προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την οικονομική διπλωματία.

Στόχοι των Missions for growth

Οι Missions for Growth έχουν ως στόχους:

1. την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που έχετε επισκεφθεί,

2. να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, να εκμεταλλευτούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στις ενδιαφερόμενες χώρες. Για το σκοπό αυτό θα υπογραφούν πολιτικές συμφωνίες ως βάση για περαιτέρω συνεργασία σε διάφορους τομείς υπό την ευθύνη του VP Tajani,

3. την προώθηση της βιομηχανίας της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς με τη διοργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικής συνεργασίας με τους τοπικούς επιχειρηματίες και συμμετέχοντας σε σημαντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε αυτές τις χώρες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η παρουσία των επιμέρους στελεχών / επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για συνεργασία με τις χώρες-στόχους θα είναι το κλειδί για την επιτυχία των αποστολών.

Ο Αντιπρόεδρος Tajani κάλεσε τις κορυφαίες οργανώσεις επιχειρήσεων της ΕΕ (Business Europe, UEAPME και Ευρωεπιμελητήρια (Eurochambres)) για να τον συνοδεύσουν και να προτείνει τους επιχειρηματίες, μέλη των οργανισμών αυτών, ως πιθανούς υποψήφιους για τις αποστολές.

Missions for Growth

Στο ρόλο του ως Επιτρόπου αρμόδιου για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, ο Αντιπρόεδος Tajani θέλει να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία και τις επιχειρήσεις θα βγει από την τρέχουσα οικονομική κρίση ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική από ό, τι πριν.

Υπό αυτή την έννοια, βοηθώντας τις επιχειρήσεις της ΕΕ, και ιδίως τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους εντός της ΕΕ όσο και στο εξωτερικό και παράλληλα την ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων και την ενίσχυση των δεσμών των πολιτικών Επιχείρηση με αυτές τις χώρες είναι ζωτικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, ο Αντιπρόεδρος Tajani οργανώνει Αποστολές για την Ανάπτυξη στην Ευρώπη και τις τρίτες χώρες. Μέσα από αυτές τις Αποστολές, η Ευρώπη μπορεί επίσης να γνωστοποιεί καλύτερα και να προωθεί τις πολιτικές της.

Οι Αποστολές αυτές, περιλαμβάνουν πολιτικές και επιχειρηματικές συναντήσεις και συζητήσεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους τομείς των πολιτικών των Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας, αλλά δεν ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα εμπορικής πολιτικής. Επιτρέπουν τις επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ του Αντιπροέδρου Tajani, της ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης), των Ευρωπαίων Επιχειρηματιών και Πολιτικών Αρχών.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ενημερωθεί για αυτές τις αποστολές μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe Network, από τις βιομηχανικές ομοσπονδίες, τις Πρεσβείες των κρατών μελών και των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που φέρουν τα δικά τους έξοδα (έξοδα ταξιδίου και διαμονής).

Οι αποστολές του Αντιπροέδρου Tajani για την Ανάπτυξη ακολουθούνται από τις Αποστολές με επικεφαλής τον εκπρόσωπο για τις ΜΜΕ με ειδική εστίαση στις ΜΜΕ.

Στόχοι

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών και περιοχών του κόσμου, συνδυάζοντας πολιτικές συναντήσεις με την επιχειρηματική διάσταση (door-opening/prepare steps to match-finding) για θέματα πολιτικής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας.

Η ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος πολιτικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας (με την υπογραφή των πολιτικών εγγράφων σε διάφορους τομείς όπως η βιομηχανική συνεργασία, η καινοτομία, η τυποποίηση, τα clusters, η επιχειρηματικότητα, οι πρώτες ύλες, οι ΜΜΕ, το διάστημα, ο τουρισμός).

Για την καλύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού κλίματος σε άλλες χώρες και περιοχές του κόσμου, την προώθηση των επιχειρήσεων / επενδύσεων εκεί - μέσα από τους φακούς των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τα στελέχη της ΕΕ λαμβάνουν μια καλύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε άλλες χώρες.

Για την προώθηση της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των ΜΜΕ.

Για να προβάλουμε και να προωθήσουμε την Ευρώπη ως μια επενδυτική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις: την εξωτερική αγορά της εσωτερικής αγοράς της Ευρώπης.

Προσεχείς Αποστολές:

• Wallonia / Βέλγιο - 18/02/2014

• Αθήνα / Ελλάδα - 10-11/03/2014

• Naples / Ιταλία - 13-14/03/2014

• Sicily / Ιταλία - 27-28/03/2014

• Andalucia / Ισπανία - 02-03/04/2014

• Extremadura / Ισπανία - 04/04/2014

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τους Ιστότοπους (websites):

https://een.ec.europa.eu/events/missions-growth

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/index_en.htm

http://www.b2match.eu/m4g-greece2014 (Αποστολή στην Ελλάδα)