e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 09/12/2020 12:08

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α ́/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2.Τις διατάξεις του Νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 87, με το οποίο συνιστώνται θέσεις δικηγόρου πλήρους απασχόλησης σε κάθε Επιμελητήριο όπου λειτουργεί Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

3.Τις διατάξεις του Νόμου 4194/13 «Νέος Κώδικας Δικηγόρων»  (ΦΕΚ 208/Α /27.09.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα των άρθρων 42 και επόμ. αυτού.

4.Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ.’ του αρ. 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994) σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α ́, Β ́ και Γ ́, του ίδιου νόμου, οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.

5.Τις διατάξεις του ΠΔ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» και συγκεκριμένα των άρθρων 1 και 2,  ως και 27 και 28 αυτού.

6.Την με αριθμό 38848-14/4/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 1608/Β/27-4-2020) «Σύσταση Οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του Νόμου 4635/2019 (Α/167).

7.Την εγκύκλιο με αριθμό 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016  με ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ του Αναπληρωτή Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α).

8.Την με  αριθμό Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ Α’ 280), όπως ισχύει σήμερα μετά την παράτασή της με την ΠΥΣ 49/2019 (ΦΕΚ Α’ 123) και συγκεκριμένα το άρθρο 4, παρ. 1, εδάφ. Ιβ΄, περί εξαίρεσης από την αναστολή των διορισμών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κάθε προσώπου ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στην αρμόδια διοικητική αρχή. 

9. Το από 20.11.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα των Υπηρεσιών προς την ΔΕ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στον Π/Υ του  Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Η μηνιαία δαπάνη που θα προκληθεί στον προϋπολογισμό από την ως άνω πρόσληψη, ανέρχεται στο ποσό των 1.623,00 ευρώ και η ετήσια δαπάνη στο ποσό των 19.476,00 ευρώ πλέον τυχόν επιδομάτων και εργοδοτικών εισφορών.

10. Την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 10/30.11.2020/Θέμα 1ο α), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και την σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής: Συνεδρίαση 22/25.11.2020/Θέμα 5α α), του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου παρ’ Εφέταις, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, προκειμένου να επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε άλλης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, και ειδικότερα της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. αυτού, που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη και επικουρία του έργου της με κάλυψη της προβλεπόμενης θέσης επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) με έμμισθη εντολή.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου παρ’ Εφέταις, πλήρους απασχόλησης, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (στην έδρα αυτού επί της οδού Οπλ. Πουτέτση 14) και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί θα είναι η συνεργασία και η στήριξη της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, η υπηρεσία του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 87 Νόμου 4635/2019):

 α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του παρόντος, εξαιρουμένων των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α` 227),

 β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,

 γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,

 (ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ,

 δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του παρόντος νόμου,

 ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του παρόντος νόμου,

στ. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος.

Επιπλέον θα πρέπει να επεξεργάζεται και να απαντά ερωτήματα που υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και να συντάσσει τεκμηριωμένα ερωτήματα για ζητήματα που άπτονται ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας, τα οποία διαβιβάζονται στο Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες,

2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Νόμος 4194/2013).

3. Να είναι Δικηγόροι παρ’ Εφέταις, μέλη ενός Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας.

4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου νομικών σπουδών κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο και με αντίστοιχη εμπειρία κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

5. Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου 4, να έχουν αντίστοιχη εμπειρία κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών τους και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο της απασχόλησής τους, κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 50/2001.

6. Τυχόν επιμελητηριακή εμπειρία με οποιαδήποτε μορφή θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

7. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α ́39), όπως ισχύει.

8. Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί, λόγω της διασύνδεσης του Γ.Ε.ΜΗ. με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασύνδεσης Εμπορικών Μητρώων της Ε.Ε. (Business Registers Interconnection System - BRIS)

9. Ειδικότερα οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

10.  Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Νόμου 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

11. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο. 7 του Νόμου 3528/2007.

12. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

13. Να είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών από φορέα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη θέση απαιτεί αυξημένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, με βάση τις ηλεκτρονικές ανάγκες της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

14. Τυχόν πιστοποιήσεις φορέων αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Δημόσιο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου που σχετίζονται με το αντικείμενο απασχόλησης, θα συνεκτιμηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης.

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Για την επιλογή του υποψηφίου λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:

Α) Βαθμός πτυχίου, κατοχή και βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος, κατοχή επιπλέον μεταπτυχιακού/ων διπλώματος/ων και κατοχή διδακτορικού/ων τίτλου/ων κατά ποσοστό 10% στην κλίμακα μοριοδότησης.

Β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικός τίτλος με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο κατά ποσοστό 15% στην κλίμακα μοριοδότησης.

Γ) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, καθώς και πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ε.Ε. και καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών των χωρών-μελών της Ε.Ε. κατά ποσοστό 10% στην κλίμακα μοριοδότησης.

Δ) Πιστοποιημένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά ποσοστό 10% στην κλίμακα μοριοδότησης.

Ε) Επιμελητηριακή εμπειρία, αποδεδειγμένη με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατά ποσοστό 10% στην κλίμακα μοριοδότησης.

ΣΤ) Επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια στο αντικείμενο της απασχόλησης κατά ποσοστό 20% στην κλίμακα μοριοδότησης.

Ζ) Επιστημονική κατάρτιση στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του δικαίου των επιχειρήσεων που σχετίζεται με τη θέση απασχόλησης κατά ποσοστό 10% στην κλίμακα μοριοδότησης.

Η) Προσωπικότητα υποψηφίου κατά ποσοστό 5% στην κλίμακα μοριοδότησης.

Θ) Εντοπιότητα του υποψηφίου (μόνιμη κατοικία στον Νομό Ιωαννίνων) κατά ποσοστό 10% στην κλίμακα μοριοδότησης.

Ειδικότερα, η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτόν. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ως κλίμακα βαθμολογίας για τα ανωτέρω κριτήρια την κλίμακα μορίων 1-1000. Συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου είναι το άθροισμα της επιμέρους βαθμολογίας κάθε κριτηρίου.

 

Η μοριοδότηση των κριτηρίων ορίζεται ως εξής:

 

Α. 1) Βαθμός πτυχίου: 40 μόρια,

     2) Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος: 40 μόρια,

     3) Επιπλέον Μεταπτυχιακό/ά διπλώματα ή διδακτορικός τίτλος (ανεξαρτήτως βαθμού, αλλά συναφές με το αντικείμενο): 20 μόρια

Σύνολο: 100 μόρια

 

Β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικός τίτλος, με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο:

    1) Σε επιμέρους επιστημονική ειδίκευση του Εμπορικού Δικαίου που σχετίζεται με τη θέση απασχόλησης: 50 μόρια

    2) Σε όλο το φάσμα του Εμπορικού Δικαίου: 150 μόρια

Σύνολο: 150 μόρια

 

Γ. 1) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας: 40 μόρια

     2) Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ε.Ε.: 20 μόρια

     3) Καλή γνώση τρίτης ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών των χωρών-μελών της Ε.Ε.: 40 μόρια

Σύνολο: 100 μόρια

 

Δ. Πιστοποιημένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών:

Σύνολο: 100 μόρια

 

Ε. Επιμελητηριακή εμπειρία:

Σύνολο: 100 μόρια

 

ΣΤ. Επιστημονική κατάρτιση:

Σύνολο: 100 μόρια

 

Ζ. Επαγγελματική εμπειρία:

Σύνολο: 200 μόρια

 

Η. Προσωπικότητα του υποψηφίου:

Σύνολο: 50 μόρια

 

Θ. Εντοπιότητα του υποψηφίου:

Σύνολο: 100 μόρια

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ=1.000 μόρια.

 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, πλην της δεύτερης προϋπόθεσης συμμετοχής που πρέπει να ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς αξιολόγησής τους με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παρούσα και στο παράρτημα.

Α. Ως προς το κριτήριο του βαθμού πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος λαμβάνεται υπόψη η εξής διαβάθμιση: Καλώς: 10 μόρια, Λίαν Καλώς: 30 μόρια, Άριστα: 40 μόρια. Επίσης, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει επιπλέον Μεταπτυχιακό/ά Διπλώματα ή Διδακτορικό τίτλο θα λαμβάνει την εξής μοριοδότηση ανεξάρτητα από τον βαθμό απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή του Διδακτορικού Τίτλου, αλλά σε συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης: Μεταπτυχιακό/ά Διπλώματα: 10 μόρια ή Διδακτορικός Τίτλος: 20 μόρια.

Β. Ως προς το κριτήριο του μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, η μοριοδότηση του υποψηφίου, εφόσον κατέχει την συγκεκριμένη ειδίκευση, θα προσμετράται επιπροσθέτως των κριτηρίων της Α κατηγορίας. Ο υποψήφιος που κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σε επιμέρους επιστημονική ειδίκευση του εμπορικού δικαίου που σχετίζεται με τη θέση απασχόλησης θα λαμβάνει 50 μόρια στην σχετική κλίμακα μοριοδότησης, ενώ ο υποψήφιος που κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σε όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου θα λαμβάνει το ανώτατο όριο μοριοδότησης στην εν λόγω κατηγορία (150 μόρια).

Γ. Ως προς το κριτήριο της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας λαμβάνεται υπόψη το γνωστικό επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2 (C2), ενώ ως προς το κριτήριο της πολύ καλής και καλής γνώσης των λοιπών ξένων γλωσσών των χωρών-μελών της Ε.Ε. λαμβάνεται υπόψη το γνωστικό επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1 (C1) και Β2, σύμφωνα με το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως ισχύει. Ο υποψήφιος που κατέχει πτυχία άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας, πολύ καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ε.Ε. και καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ε.Ε., λαμβάνει το ανώτατο όριο μοριοδότησης στην εν λόγω κατηγορία (100 μόρια).

Δ. Ως προς το κριτήριο των πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών λαμβάνονται υπόψη τα εξής γνωστικά αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες στον χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποδεικνύονται με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή με τίτλους σπουδών σύμφωνα με τα εκτενώς αναφερόμενα στο παράρτημα της παρούσης.

Ε. Ως προς τα κριτήρια εξειδίκευσης της επιμελητηριακής εμπειρίας με οποιαδήποτε μορφή, η Επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία των υποψηφίων, που πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, τιμολόγια κλπ). Η μοριοδότηση της επιμελητηριακής εμπειρίας έχει ως ακολούθως: 10 μόρια ανά διεκπεραιωμένη εργασία εκ μέρους του Επιμελητηρίου, με ανώτατο όριο μοριοδότησης στην εν λόγω κατηγορία τα 100 μόρια.

ΣΤ. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, επιπλέον των απαιτουμένων, τυχόν εργασίες και άλλα επιστημονικά έγγραφα/δημοσιεύσεις και αρθρογραφία στο εμπορικό δίκαιο, συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες στο εν λόγω δίκαιο καθώς και πιστοποιήσεις στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του δικαίου των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο απασχόλησης και βαθμολογεί όλα αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

Η μοριοδότηση της επιστημονικής κατάρτισης θα διαμορφώνεται ως εξής:

α) επιστημονικά έγγραφα, δημοσιεύσεις, αρθρογραφία ή εν γένει ακαδημαϊκή έρευνα στο εμπορικό δίκαιο ή συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες στο εν λόγω δίκαιο: 30 μόρια,

β) αποδεδειγμένη εμπειρία στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR): 20 μόρια,

γ) πιστοποίηση στη διαμεσολάβηση από αναγνωρισμένο από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών ή κάτοχο τίτλου διαπίστευσης από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σχετική διαπίστευση από την Επιτροπή Εξετάσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως κάθε φορά ισχύει: 30 μόρια και

δ) πιστοποιήσεις/βεβαιώσεις στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου που σχετίζονται με το αντικείμενο απασχόλησης: 20 μόρια.

Ζ. Ως προς τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας, η Επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία των υποψηφίων, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής του/της δικηγόρου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές πράξεις, από τις οποίες να προκύπτει η παράσταση του υποψηφίου, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά φορέων περί πέρατος νομικών ενεργειών), βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες αν προέρχονται από δημόσιους φορείς θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και να συνοδεύονται από το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως προς την ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση του υποψηφίου με το περιγραφόμενο αντικείμενο απασχόλησης και αν αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητά του και στοιχεία για την περίοδο κατά την οποία ο βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή. Ο υποψήφιος που κατέχει επαγγελματική πείρα και επάρκεια στο αντικείμενο απασχόλησης θα λαμβάνει την εξής μοριοδότηση διαμορφούμενη σε ετήσια κλίμακα: 20 μόρια ανά έτος και μέχρι 10 έτη συνολικά : 200 μόρια. Ο υποψήφιος που θα αποδείξει επαγγελματική πείρα και επάρκεια άνω των δέκα (10) ετών θα λαμβάνει το ανώτατο όριο μοριοδότησης στην εν λόγω κατηγορία (200 μόρια).

Η. Η προσωπικότητα του υποψηφίου κρίνεται σε προφορική συνέντευξη, στην οποία αξιολογούνται οι δεξιότητες, οι ευρύτερες γνώσεις επί του αντικειμένου πρόσληψης και προσόντα του υποψηφίου όπως είναι ενδεικτικά η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά πεδία, η πρόβλεψη της εξέλιξης του, κλπ.

Θ. Ως προς το κριτήριο της εντοπιότητας, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο, με την οποία θα αποδεικνύεται ότι είναι μόνιμος κάτοικος σε Δήμο του Νομού Ιωαννίνων.

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στην Προϊσταμένη και Γραμματέα της σχετικής Επιτροπής κα Ελένη Νταλή, Χαρ.Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 45333 Ιωάννινα, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον τοπικό ημερήσιο Τύπο, δηλαδή έως 8.1.2021, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναγράφεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.

2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

3. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο, η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’ Εφέταις, ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

4. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν.4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων” ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν αμοιβή.

5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι οι άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

6. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης, καθώς και με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

7. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτησή τους. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων, το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από ανάλογη αίτηση σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2Β του αρ. 43 του ν. 4194/2013, η οποία θα αποτελείται από:

  • Ένα μέλος του ΝΣΚ με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ τάξεως ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του ΝΣΚ.
  • Τρείς (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, ως μέλη.
  • Έναν (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
  • Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει ειδικά οριζόμενος προς τούτο, υπάλληλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

2. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε (5) πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφαση της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής.

3. Η επιτροπή αρχικά θα ελέγξει τη συνδρομή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των απαραίτητων προσόντων που αναφέρονται ανωτέρω και θα καλέσει σε ατομική συνέντευξη μόνο τους υποψηφίους των οποίων η συμμετοχή κρίθηκε παραδεκτή. Εντός μηνός από την τελευταία ατομική συνέντευξη, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και ισχύει μόνο για την κάλυψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων οφείλει να προσλάβει τον/την επιτυχόντα/επιτυχούσα εντός μηνός από την δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής γνωστοποιώντας στον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων την ανάληψη υπηρεσίας σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

4. Εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της πρόσληψης του επιτυχόντα διενεργείται από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει ο επιτυχών και είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του, η επηρεάζουν την διαδικασία επιλογής.

5. Η παρούσα προκήρυξη:

α) Να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθώς και στον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων.

β) Να τοιχοκολληθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων με τα αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης.

γ) Να κοινοποιηθεί στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (e-mail: olomeleia@dsa.gr και proedros@dsa.gr) για την κοινοποίηση της προκήρυξης σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας με την υποχρέωση των Συλλόγων να αποστείλουν στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων (e-mail: info@cci-ioannina.gr) το αποδεικτικό ανάρτησης της προκήρυξης στους πίνακες ανακοινώσεων του εκάστοτε Συλλόγου.

δ) Να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (https://www.cci-ioannina.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

ε) Να δημοσιευθεί περίληψη με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στην ημερήσια εφημερίδα ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ του τόπου της έδρας του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

 

Ιωάννινα, 7.12.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74), ως εξής:

Α. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ.

1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

2. Έγγραφα/πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ημεδαπής που έχουν εκδοθεί από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

 Β. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες  και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Γ. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζονται πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς, μετά τον νέο Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 36 του ν.4194/2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγραφα  των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται, επίσης, υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Στους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία, εκτός αν τούτο προκύπτει από την Ελληνική Αρχή αναγνώρισης του πτυχίου. Σε περίπτωση που από τους προσκομιζόμενους τίτλους σπουδών δεν προκύπτει ακριβής αριθμητικός  βαθμός, τότε θα βαθμολογείται ελευθέρως από την Επιτροπή. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή. Αν τούτο δεν είναι εφικτό, κάθε άλλο στοιχείο εκτιμάται ελευθέρως από την Επιτροπή.

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους ή άλλα έγγραφα. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή του παρόντος.

3. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: A. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του π.δ. 50/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 1) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του αρ. 1 του ν.2740/1999 (Α ́ 186), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 (Α ́141) ή 2) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή, 3) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο  αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω  φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Ειδικότερα, για την απόδειξη της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, γίνονται αποδεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τα πιστοποιητικά των φορέων που αναγράφονται στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) Βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή (ii) Βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης) ότι το προσκομιζόμενο  πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. H άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Ο υπό στοιχείο (iii) τίτλος σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. Σημείωση: α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. β) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει  να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα παραπάνω ισχύουν και ως προς την γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001. Κάθε άλλο αναφυόμενο πρόβλημα κατά την διαδικασία της αξιολόγησης επιλύεται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της.

4. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Από τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά. Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους εν λόγω φορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΠ/34133/20.9.2013 απόφαση της υπ’ αριθ. 83/20.09.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. «Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του αρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο αρ. 38 του Ν. 4186/2013).

2. Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει.

3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισής τους.

 

Ιωάννινα, 7.12.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου