e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εισαγωγή

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, εφεξής «το Επιμελητήριο», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» διαμόρφωσε, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, πολιτική προστασίας, ώστε να εγγυηθεί την τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου και την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία από τα υποκείμενα των δεδομένων.

Η πολιτική προστασίας, πέραν των εσωτερικών διαδικασιών, αφορά στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με το Επιμελητήριο, κύρια δε τα υποκείμενα, που είτε τα ίδια είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων διαθέτουν την ιδιότητα μέλους στο φορέα μας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. (αρθ. 4 ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του και της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του.

Το Επιμελητήριο λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφαλή τήρησή τους και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σε κάθε στάδιο των διαδικασιών επεξεργασίας.

 

Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα

Το Επιμελητήριο συλλέγει τα δεδομένα από τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα υποκείμενα στο πλαίσιο της απόκτησης της ιδιότητας μέλους και της τήρησης του μητρώου ΓΕΜΗ. Ακόμη, συλλέγει τα δεδομένα όσων διατηρεί συναλλακτική σχέση στο πλαίσιο της λειτουργίας του και όσων επιλέγουν να διατηρούν σχέση επικοινωνίας και δικτύωσης με το Επιμελητήριο και τα μέλη του.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους και την εγγραφή στο ΓΕΜΗ. Τα δεδομένα που τηρούνται πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή, με μέριμνα του υποκειμένου, και επικαιροποιούνται με επιμέλεια των ίδιων των μελών, που ενημερώνουν για κάθε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης.

Για την τήρηση της ιδιότητας μέλους, το Επιμελητήριο συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία δραστηριότητας, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, στοιχεία μητρώου μέλους, οικονομικά στοιχεία (όπου προβλέπει η νομοθεσία), ΑΦΜ, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και δείγμα υπογραφής (όπου προβλέπεται από την τήρηση του ΓΕΜΗ).

Το Επιμελητήριο δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα και δε συλλέγει γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει, καθώς και στο πλαίσιο της σύνταξης των εκλογικών καταλόγων, όπως εκ του νόμου προβλέπεται στο πλαίσιο και τηρώντας τους κανόνες της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Ακόμη, τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ποινικό μητρώο) και βιομετρικά δεδομένα (φωτογραφία), για την τήρηση των μητρώων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και μεσιτών αστικών συμβάσεων, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Ακόμη, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, όπως προβλέπει η δημοσιοϋπαλληλική νομοθεσία, προκειμένου να δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες καταβολής μισθού, ασφαλιστικών εισφορών και επιδομάτων. Ακόμη τηρούνται δεδομένα υγείας των υπαλλήλων, προκειμένου να τους παρέχεται, όταν απαιτείται αναρρωτική άδεια και ειδικά επιδόματα, αν προβλέπεται.

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου:

-να ενημερώνεστε για πάσης φύσεως δράσεις συναφείς με την προώθηση της επιχειρηματικότητας όπως εκθέσεις, μελέτες, οικονομικά νέα, προγράμματα κατάρτισης, επενδυτικά προγράμματα, διαγωνισμούς προμήθειας, έργων, στο πλαίσιο της πλήρωσης των εκ του νόμου προβλεπόμενων σκοπών λειτουργίας και δραστηριοποίησης του Επιμελητηρίου.

-να συμμετέχετε στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Επιμελητήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών ή διακρατικών προγραμμάτων

-να θεωρούμε το γνήσιο της υπογραφής

-να δρομολογούμε την είσπραξη των συνδρομών

-να πληρούνται οι προϋποθέσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του ΓΕΜΗ και να λαμβάνετε την προβλεπόμενη παροχή υπηρεσιών σχετικά με το ΓΕΜΗ (έκδοση πιστοποιητικών, μεταβολών κλπ), όπως εκ του νόμου προβλέπεται

-να τηρείται το μητρώο και να ελέγχεται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος.

-να συντάσσονται οι εκλογικοί κατάλογοι για τις αρχαιρεσίες του Επιμελητηρίου

-να εκδίδετε την ψηφιακή σας υπογραφή, μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΚΕΕ

 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου. Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δραστηριότητας και επικοινωνίας έχουν και όσοι κάνουν πλοήγηση στη σελίδα του Επιμελητηρίου, όπου τα δεδομένα αυτά διατηρούνται, στο πλαίσιο της πλήρωσης του σκοπού δικτύωσης και προώθησης των μελών του Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο συνεργάζεται με εκτελούντες την επεξεργασία (φυσικά και νομικά πρόσωπα), προκειμένου να διεκπεραιώνει θέματα διαχείρισης και λειτουργίας, διασφαλίζοντας συμβατικά και επιθεωρώντας την από μέρους τους τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δραστηριότητας και επικοινωνίας έχουν και οι αιτούντες στο Επιμελητήριο συναφή στοιχεία για την ανάπτυξη της δικτύωσης και της επιχειρηματικής δράσης. Το Επιμελητήριο διαβιβάζει τα δεδομένα σας, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κατόπιν σχετικών αιτημάτων, στο πλαίσιο της δικτύωσης και ενίσχυσης της δραστηριότητας των μελών του, μόνον όταν αξιολογείται ότι η συνδρομή του Επιμελητηρίου στην εν λόγω διαβίβαση συνάδει με το πνεύμα και το ρόλο της λειτουργίας του, ως προς την εξυπηρέτηση των μελών του.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή, με την επιφύλαξη της συρροής εκ του νόμου προβλεπόμενης δραστηριότητας.

 

Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Το Επιμελητήριο διατηρεί τα δεδομένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, καθόλη τη διάρκεια που διατηρείτε την ιδιότητα μέλους, με σκοπό την εξυπηρέτησή σας και την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική, κοινοτική και λοιπή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων.

Για τις ανάγκες επικοινωνίας και δικτύωσης τηρεί τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η μεταξύ μας επικοινωνία και συνεργασία.

Με τη λήξη της νόμιμης υποχρέωσης ή της επικοινωνίας, τα δεδομένα σας διαγράφονται με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Μετά τη διαγραφή σας από το Επιμελητήριο τηρούνται τα απαραίτητα δεδομένα σας για τις ανάγκες τήρησης αρχείου.

 

Τα δικαιώματά σας

Το Επιμελητήριο εξασφαλίζει για τα υποκείμενα των δεδομένων:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες για το σκοπό επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων και τους αποδέκτες, εφόσον υπήρξε διαβίβαση (αρθ. 15 ΓΚΠΔ).

Β. Δικαίωμα διόρθωσης στα δεδομένα σας, προκειμένου να αρθούν ανακρίβειες ή να συμπληρωθούν ελλείψεις (αρθ. 16 ΓΚΠΔ).

Γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του αρθ. 17 ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει νόμιμη υποχρέωση, ή συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, ή τηρείται αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρθ. 17 ΓΚΠΔ).

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, με την επιφύλαξη νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 18 ΓΚΠΔ).

Ε. Δικαίωμα εναντίωσης, με την επιφύλαξης νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 21 ΓΚΠΔ).

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να απευθύνετε κάθε αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης συγκατάθεσης, εγγράφως προς το Επιμελητήριο:

-είτε σε έντυπη μορφή αποστέλλοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση Πουτέτση 14, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333,

-είτε αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cci-ioannina.gr

Αρμόδιος για το χειρισμό των σχετικών θεμάτων ορίστηκε ο κος Ιωάννης Δασκαλόπουλος

Τηλέφωνο: 2651026273

E-mail info@cci-ioannina.gr

 

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Επιμελητήριο, έχοντας σχετική νόμιμη υποχρέωση προχώρησε στον ορισμό Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (αρθ. 37-39 ΓΚΠΔ)

Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Τηλέφωνο 2155150000

Email dpo@elinp.gr

Σε περίπτωση που το Επιμελητήριο καθυστερεί ή αρνείται αναιτιολόγητα ως προς την ικανοποίηση του αιτήματός σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή με βάση τον ΓΚΠΔ και αναλαμβάνει να διαχειριστεί την προσφυγή σας, εφόσον έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας

Δίνοντας έμφαση στις επιμέρους εξελίξεις και εξειδικεύσεις της νομοθεσίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, προτιθέμεθα να προβαίνουμε σε επανεξέταση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να επιτυγχάνουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου θα μπορείτε να βρίσκετε τη νεότερη επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας του Επιμελητηρίου.

 

Έντυπο Συγκατάθεση Ανάκληση